G1:129


(Rubrik:) Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Lille Brunnby skattehemman 2, cronohemman 1 1/2,
             frälsehemman 1, skatte vthjord 1, lyder till
             norregården i Store Brunby.
        1.  Norregården frälsehemman
             haffwer i byamåhl                            18 alnar
B.         Vthsäde                                            5 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                    16 laß
        2.  Ibid cronohemman             1
             haffwer i byamåhl                            18 alnar
B.         Vthsädhe                                           5 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                    16 laß
        3.  Ibid skatteheman                 1
             haffwer i byamåhl                            24 alnar
B.         Vthsäde                                            6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    26 laß
        4.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                            27 alnar
B.         Vthsäde                                            7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    29 laß

            Notarum Explicatio.

             Ibidem cronohemman 1/2 haffwer prä-
             sten heller1 kyrkioherden vthi Hultersta
             frijt vnder prästestammen2
             B[t]emälte cronohemman haffwer i byamål 15 alnar
B.         Vthsädhe                                                        3 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                  13 laß
             Skatte vthiorden som lyder till nor-
             regården i Store Brunby haffwer
             i byamåhl                                                        6 alnar
B.         Vthsäde                                                          1 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                    4 laß

             Till föreskrefne Lillebrunby äro och någre hårffwer
             belägne emillan Saltsiön och byen, hwilkes
             qvantitet och qvalitet finnes igen fol. 128
             och samma vthjorder brukas hwart fiärde åhr.

(Karttext:)

Store Brunby gerde proxime
Swartmylla.
Hårdwaldz engh.
Scala ullnarum.

1 hehler ms
2 prästestammen jfr s. 122 och 126