G1:134-135


(Rubrik:) Sanby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Norr Sanby cronohemman 1.
             Frälsehemman                   3.
             Alle lijka stora vthi alle qvaliteter.
        1.  Cronohemanet haffwer i byamål      24 alnar
B.         Vthsäde                                            9 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    30 laß
        2, 3, 4 ibidem frälsehemanen äro lijka stora
             med cronohemmanet num. 1.
D.  NB  Män frälsehemmanet num. 3 haffwer dhenne åker
             fiäll för sig sielff och såes intet åhrligen
             och giör thär aff smör 1/2 pund, jllak sanjordh,
             och samma platz är all ihop               7 tunnorland
            
i åhr 1640 när han sået halffparten
             och samma frälsehemman är hans exellens rijkz can-
             cellernes.
        E.  Är och en åker platz som lyder till hela
             byen i Nedersanby och hafver legat igen och
             nu tillkommande åhr tages han upp
             igen och samma platz är                  10 tunnorland,
             är intet inrächnat med den förre pro qvota.

(Karttext:)

Sanby prästegårdz gärde proxime
Öde åker
På denne sijdan tager Öffwersanby gärde wedh.
Scala ullnarum.