G1:137


(Rubrik:) Sand<b>y sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Ekelunda skattehemman 2.
        1.  Norregården haffuer i byamål                    35 alnar
B.         Vthsäde                                                     14 tunnor
C.         Engh till höö hema                                        8 laß
             förvthan vthjordernes höö.
        2.  Södergården haffuer i by                            30 alnar
B.         Vthsäde                                                     12 tunnor
C.         Engh till höö                                                 6 laß
             Föreskrefne twenne hemmanen haffua
             och hwar sin skatte vthjordh i
             Öffwer Sanby, hwilke vthjorder
             finnes igen på theß affrijtningh,
             folio <138>.

             Föreskrefne byes engh hemma widh
             byen är swåra skarp och illack,
             män the såå lijkawäl wackert
             höö för sine vthjorder skuld som the
             haffua i Öffuer Sanby.
D.         En beteshage till Ekelunda.
             Vthi Ekelunda gärde är mäst örjordh,
             dock blandat medh swartmylla.

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Stora Allwarett wedh.
På dhenne sijdan taga Sanby ägor wedh.
Örjordh medh suartmylla blandat.
Scala ullnarum.