G1:138-139


            Notarum Explicatio.

A.         Öffwer Sanby cronohemman 5.
             Frälse vthjord                        1.
             Skattevthjorder                      2 lyda
             till norregården i Ekelunda.
        1.  Norregården haffwer i byamål                   39 alnar
B.         Vthsäde                                                     12 tunnor
C.         Engh till höö                                               40 laß
        2.  Ibidem cronohemman lijka stort vthi alle
             qvaliteter medh norregården, num. 1.      
        3.  Ibidem cronohemman hafver i byamåhl      24 alnar
B.         Vthsäde                                                       7 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                               24 laß
        4.  Ibid. cronohemman lijka stort medh num. 3.
             Ibid. cronohemman haffuer i byamål          12 alnar
B.         Vthsäde                                                       3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                               12 laß
        5.  Södergården hafver i byamål                     14 alnar
B.         Vthsäde                                                       4 tunnor
C.         Engh till höö                                               14 laß
             Ibidem frälse vthjordhen haffwer
             i byamåhl                                                     9 alnar
B.         Vthsäde                                                       2 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                 9 laß
             Ibidem skatte vthjord haffua                       27 alnar
B.         Vthsäde                                                       8 tunnor
C.         Engh till höö                                               27 laß
             Dhenne åker är all ihoop rächnat och
             föreskrefne grannar uppåskreffwin al-
             denstundh han mästedels såes åhrligen,
             män vnderstundom lägges sompt igen
             på ett åhr heller twå och sedan tages
             han åther upp igen.
D.         Dhenne wreter lyda och Öfwer Sanby
             till och såes intet åhrligen, dock äre
             dhe till vthsäde ihop                                      5 1/2 tunnorland.
             Illack mark doger föge till åker vthan
             heller till engh.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Neder Sanby gärde wedh.
På denne sijdan tager Ekelunda äghor wedh.
Salt siön.
Scala ullnarum
På denne sijdan tager Frößlunda gärde wedh.