G1:140


(Rubrik:) Myckleby häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Sanby kyrkia hafver en utjord uti
                Norre Näsby pag 1441.
B.         Sanby prästegårdh, thär till är en quarn
                 uti Rumpetorp pag 1332.
C.         Vthsäde dhet ena åhret                    8 tunnor
D.         Andra åhret såes åther thenne åkrar
             i hop och vthsäde                          10 tunnor
             Dhete andre åkeren åther igen ligger i linde3 så som
             the mäst haffwa för lagh och sedh här
             på Ölandh.
E.          Engh till prästegården här hema      24 laß
             Vthi bådhe gärden är mästedels sanjordh.
                Vthi andre byar haffuer Sanby
                   prästegårdh effterskrefne commoditeter4
             Vthi Norre Ålbeck en engh om        3 laß
             hwilken finnes på Norre Ålbeckz afrijtning
             folio 1565
             Vthi Gårby kyrkioby en bygningztåmpt
             sampt en gräshage söder om byn och fins
             igen folio 1496

             Vthi Norre Näsby en crono vthjordh
             som och lydher till Sandby prästegårdh
             och är till vthsäde                 2 3/4 tunna
             Ibidem engh till höö            10 laß
             Samme vthjordhz lägenheet fins wijdare igen
             på Norre Näßby affrijtningh folio 144,
             item en utjord uti Gårby pag.
             149, item Norre Ålebäck pag. 1567

(Karttext:)

Rumpetårpz gärde proxime.
Sanjordh.
Sanby giärde proxime.
     
1 hafver ... 144 annan hand ms
2 thär ... 133 annan hand ms
3 ligger i linde i marginalen ms
4 commoditeter synes skrivet av annan hand ms
5 156 synes skrivet av annan hand ms
6 149 synes skrivet av annan hand ms
7 144 ... 156 annan hand ms