G1:146-147


(Rubrik:) Myckleby häradt      Gårby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Vllewedh skatteheman       5
             cronohemman    2    frälsehemman 1.
        1.  Wästergården skattehemman
            
haffwer i byamåhl                     22 1/2 aln
B.         Vthsäde                                   12 tunnor
C.         Engh till höö                             28 laß
        2.  Ibidem frälsehemman hafver      9 1/2 aln
B.         Vthsäde                                     4 1/2 tunna
C.         Engh till höö                             14 laß
        3.  Ibidem skattehemman hafver   23 alnar
             medh en skatte vthiordh som war 9 alnar
             och hafver lydt till num. 2 i Gårby,
             samma vthiordh hafver warit borte
             för skattehemman i gårby alt sedan jute-
             fegden war och hafver altijdh
             warit klandratt.
B.         Vthsäde till bemälte skatteheman
             med vthjord och alt i hoop       12 1/2 tunna
C.         Engh till höö                             30 laß
        4.  Ibidem skatteheman lijka stort
             medh num. 3 nästföreskrefne heman
        5.  Ibid. heman    1
             haffuer i byamåhl                      19 alnar           
B.         Vthsäde                                   10 tunnor
C.         Engh till höö                             26 laß
        6.  Ibidem skattehemman
             haffwer i byamåhl                     20 alnar
B.         Vthsäde                                   10 1/2 tunna
C.         Engh                                        27 laß
        7.  Ibidem skattehemman
             haffwer i byamåhl                     20 alnar
             lijka stort medh num. 6
        8.  Ibidem cronohemman
             haffwer i byamåhl                       9 1/2 aln
B.         Vthsäde                                     4 1/2 tunna
C.         Engh                                        14 laß
             Föreskrefne heman haffua och
             sköna hårffuer hwilke finnes
             igen folio
D.         Beteshage till Vllewedh.

(Karttext:)

Hårdhwaldz engh.
Mojordh.
Skarp engewaldh.
Scala ullnarum.