G1:149


(Rubrik:) Gårby sochn

            Notarum Explicatio.

             Gårby kyrkioby skattehemman                        41
                 cronohemman                                             2
             Dhenna åker såes intet åhrligen, vthan
             anno 1640 när jagh continuerade medh
             landtmätningen war dhenne åker
             sådd noterat littera A och är                           33 tunnorland
             och såsom bönderne föregiffwa skall sam-
             ma åker leggas igen till trädhe 1641.
B.         Denne åker skall såes nu 1641 och är             42 tunnorland
             Vnderstundom händer och att all denne åk-
             ren såes tillhopa vthi 4 heller 5 åhr, sedan
             lägges sombt igen åther, och derföre weet
             man icke wist huru man honom rächna
             skall, vthan dhenne 42 tunnorlandh som nu
             1641 skola såes bliffwe såledees fördelte.
        1.  Norregården cronohemman hafver i byamål  25 1/2 aln
B.         Vthsäde                                                           7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                                   30 laß
        2.  Ibidem skattehemman 1 hafver i byamål        22 1/2 aln
             haffuer och en crono vthjordh inne medh sigh  12 alnar
B.         Vthsäde                                                         10 tunnor
C.         Engh till höö                                                   36 laß
        3.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål         16 alnar
B.         Vthsäde                                                           4 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                   24 laß
        4.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål         22 1/2 alnar
B.         Vthsäde                                                           6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                                   28 laß
        5.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål [1]     9 1/2 alnar
B.         Vthsäde                                                           5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                                   26 laß
        6.  Ibidem cronoheman 1
             är lijka stort vthi alle qvaliteter medh
             norregården num. 1.
D.         Dhenne engh lyder till Sanby prä-
             stegårdh och drager till höö                            16 laß
A.         Dhe andre 33 tunnorland äre här intet inne-
             rächnade effter man icke wist wet
             om the såes tillkommande åhr heller ey.

(Karttext:)

Norre Ålbäckz gärde proxime.
Söder Ålbäckz gärde proxime.
Sandjordh
Gårby kyrkia
Sandjordh
Norre Näßby gärde proxime.
Åby gärde proxime.
Wäst
Ost
Scala ullnarum.

1 Härefter tillskrivet av annan hand en quarn uti Rumpetorp härtill p. 133 ms