G1:150-151


(Rubrik:) Myckleby häradt.        Gårby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Söder Ålebäck skattehemman            2.
             Cronohemman    3.
             Frälsehemman     1.
             Alle föreskrefne 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemmanen
             äro lijka stora vthi åker, engh och alle
             qvaliteter.
B.         Vthsädhe till hwarthera hemmanet      7 1/2 tunnor
C.         Engh till höö                                     24 laß
             Notandum, skattehemman här num. 1 och 2
             haffue hwar sin skatte vthiord i Nor-
             re Näßby, hwilken fins igen på Norre
             Näßby affrijtningh, folio 144
D.         Tompter till Söderålebäck.

(Karttext:)

Norre Ålebäckz gärde proxime.
Gårby gärde proxime.
Norre Näßby gärde proxime.
Scala ullnarum.