G1:164


(Rubrik:) Myckleby häradt

            Notarum Explicatio.

A.         Gunnestårp skattehemman    1.
             Cronohemman                     3.
             Skatte vthjord 1, lyder till öster-
             gården num. 1 i Långerulla.
        1.  Norregården cronohemman hafver i byamål     231 alnar
B.         Vthsäde                                                               6 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                                       18 laß
        2.  Södergården skattehemman
            
haffwer i byamåhl                                               30 3/4 alnar
B.         Vthsäde                                                               8 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                                       24 laß
             ??? skatteheman haffwer och en skön
             skatte vthiordh i Långerulla som fins
             igen på Långerulla affrijtningh fol. 161
        3.  Millangården cronohemman hafver i byamål     26 alnar
B.         Vthsäde                                                               7 tunnor
C.         Engh till höö                                                       20 laß
        4.  Östergården cronohemman
             haffwer i byamåhl                                               15 alnar
B.         Vthsäde                                                               3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                                       12 laß
             Skatte vthjorden hafver i byamål                       12 1/2 aln
B.         Vthsäde                                                               3 1/4 tunna
C.         Engh till                                                                8 <laß>.
            
Samme vthjordh lydher till öster-
             gården i Långerulla, num. 1.
             Vthmark och brändzle haffwe för-
             skreffne heman till nödtårfften
             hema, fiske i haffwet medh dhe
             andre.

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Söderbäckz gärde wedh.
Suartmylla

 1 23 eller 22 ms