G1:170-171


(Rubrik:) Möckelby häradt.      Runsten sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Åkerby skattehemman     6.
             Cronohemman                 1, frälsehemman 1
B.         Vthsäde                          42 tunnorland
B.         Eliäst är i thenne by myckin åker
             igenlagd till                      16 tunnorland
            
hwilken intet säijes wara åhrlig,
             vthan när han hafver legatt nå-
             gre åhr igen tages han åther up.
             Vthi dhenne by kunde man intet finna
             något rätt byamåhl som man kun-
             de dela åkeren effter, vthan man
             måste sökia rättelse vthi cammaren.

(Karttext:)

65
86
Skattehemman 180
Frälsehemman, välborne Gabriel Gyllenankarz 77
77
Skattehemman 113
67 1/4 Skattehemman
56 Skattehemman
38
67 Skattehemman
44 Cronohemman
Sanjordh
Sandjordh
Swartmylla
Salt siön.
Hårdhwaldz engh.
Strandetårpz gerde proxime.
Scala ullnarum