G1:173


(Rubrik:) Runnsten sochn.

            Notarum Explicatio.

             Wangzrum skattehemman                        5
             cronoheman                                             1
             frälse vthjorder                                         2
             ligga inne i dhenne byes åkerskiffte.
             Skatte vthjordh                                        1
             ligger till norregården i Låppersta
        1.  Östergården skattehemman hafver twenne
             åkerskiffte och är twåbordat, giöra både
             tillhopa                                                   52 alnar
             Vthsäde                                                   9 tunnor
             Engh till höö                                           49 laß
             stundom minder secundum anni foecunditatem
        2.  Ibidem skattehemman är och twäbordat och
             haffwer i storebordet      57
             på lillebordet hafver han 24 alnar            81 alnar
             Vthsäde                                                 13 tunnor
             Engh till höö                                           65 laß
             Vthi bemälte skattehemman, num. 2, säyes i förtijden haf-
             wa legat en li[s]ten frälseiordh, skulle hafue
             kommitt Jens Gyllenanker till, för
             hwilken dhenne bonde vthan sin skif-
             te österst i gerdet hafver eng om 7 laß höö.1
        3.  Norreste gården och skattehemman
            
haffwer i åkerskiffte                                75 alnar
             Vthsäde                                                 11 1/4 tunna
             Engh till höö                                           55 laß
             Samme norregård haffwer en lijten
             frälse vthjordh inne medh sine skifft
             och kallas Turejorden och ingen wet
             huru stor hon hafver warit.
        4.  Ibidem skattehemman är och twäbordat,
             i ett skifft haffver    58
             i det andra hafver  24     82 alnar
             Vthsäde                                                 13 1/2 tunna
             Engh till höö                                           68 laß
        5.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål 31 aln
             Vthsäde                                                   5 1/2 tunna
             Engh till höö                                           25 laß
             hafver och en vthjordh i Norrebäck, fol. <174-175>, litera a.
        6.  Ibidem cronohemman hafver i byamål   12 alnar
             Vthsäde                                                   2 tunnor
             Engh till höö                                             9 laß
             haffwer och en lijten vthjord i Norrebäck, littera b
             Skatte vthjorden till Loppersta haffver
             i byamåhl                                               43 alnar
             Vthsäde                                                   7 tunnor
             Engh till höö                                           30 laß
             hafver en ut jord i Norrebäck,
             pag. 174.2

(Karttext:)

Spötterums ägor proxime.
Hårdwaldz engh
Swartmylla
Norrebäckz gärde proxime.
Scala ullnarum.

1 Jfr Göransson 1988, s 59.
2 hafver en ut jord i Norrebäck, pag. 174 annan hand ms