G1:174-175


(Rubrik:) Runsten sochn.

            Notarum Explicatio.

             Norrebäck skatteheman 5
             Skatte vthjord till skattehemman i Wangz-
             rum, num. 5.
             Crono vthjordh 1 till cronohemman vthi
             Wangzrum, num. 6.
             Frälse vthiord, kallas Turejorden, är 2
             alnar öfver hela gärdet effter den aln som
             byn i förtijden hafver warit bytt effter.
             Vthsäde till dhenne by als            78 tunnorland
        1.  Norregården skattehemman haffver i byamål <...>
             Vthsäde                                                           <...>
             Engh till höö                                                     <...>
        2.  Ibidem skattehemman haffver i byamål            <...>
             Vthsäde                                                           <...>
             Engh till höö                                                     <...>
        3.  Ibidem skattehemman hafver i byamål             <...>
             Vthsäde                                                           <...>
             Engh till höö                                                     <...>
        4.  Ibidem skattehemman haffver i byamål            <...>
             Vthsäde                                                           <...>
             Engh till höö                                                     <...>
        5.  Ibidem södergården skattehemman
            
haffwer i byamåhl                                             <...>
             Vthsädhe                                                         <...>
             Engh till höö                                                     <...>
        6.  Vthjordh till cronohemman num. 6 i Wangz-
             rum haffwer i byamåhl                                      <...>
             Vthsädhe                                                         <...>
             Engh till höö                                                     <...>
        a.  Vthjordens Bygninge tåmpt till skat-
             tehemanet i Wangzrum nu. 5,
             samme vthiordh haffwer i byamål                     <...>
             Vthsädhe                                                         <...>
             Engh till höö                                                     <...>
             Frälse vthiorden heller Turejorden hafver
             i byamåhl                                                         <...>
             Vthsädhe                                                         <...>
             Engh till höö                                                     <...>
             Notandum. En stor deel aff
             denne byens åker är igenlagdh och öde
             och tages innan ett åhr heller tw
             upp igen.

(Karttext:)

Wangzrum ägor proxime
70 alnar
150 alnar
94
184
[1]
150
46
40
Suartmylla
Hårdwalz engh
Runstens och Åkerby gerde proxime
Söderbäck ägor1 proxime.
Scala ullnarum.

1 Förmodligen ägor ms, ordet svårt att läsa i skarven mellan sidorna