G1:196


(Rubrik:) Allgudrums häratt

            Notarum Explicatio

             Torslunda kyrkioby och prästegård
             Skattehemman                                         3
             Vthjorder                                                  4
        1.  Prästegården haffwer dhenne å-
             kren för sig sielff och äre                           6 tunnorland,
             såes halffparten hwart åhr, den
             andre halfpart ligger i träde.
             Denne engh kommer prästegården
             allena till och drager höö                         46 laß
             Deßförvthan haffwer prästegården
             i byamåhl med Torslunda by                    13 alnar
             Vthsäde därföre                                       8 tunnor
             Engh till höö                                             9 laß
             Till bemälte Torslunda prästestamm
             brukas och en jordh i Skogzby, hwil-
             kens qvantitet och qvalitet fins
             igen på Skogzby afrijtningh
             fol. <186>.
             En hårffwa till   3 tunnorland,
             hafver prästegården af byens mark,
             nyligen upgiordh och hörer
             den byen rätt till.
        2.  Wästergården skatte haffwer i byamål    42 alnar
             Vthsäde                                                  22 tunnor
             Engh till höö                                            28 laß
        3.  Östergården skatte hafver i byamåhl       19 alnar
             Vthsäde                                                  10 tunnor
             Engh till höö                                            15 laß
             Denne föreskrefne östergård haffwer en skatte-
             vthjord i Kåtårp som fins thär igen fol. <197>.
             Wästergården1 nu. 2 och östergården här i byn num. 3 sampt
             wästergården i Kåtorp num. 1 haffwe en skatte
             vthiord inne medh sin åker här i byen och hwar-
             thera 3 alnar, är i hop                                9 alnar
             Vthsäde där på belöper                             5 tunnor
             Engh till höö                                              7 laß
        4.  Millangården skatte hafver i byamål        17 alnar
             Vthsäde                                                    9 tunnor
             Engh till höö                                            13 laß
             Föreskrefne millangården haffwer deßförvthan en vth-
             jordh i Biörnehuffda, fol. 195.
             Ibidem en skatte vthjordh till skattehemman
             i Skogzby num. 2, hafver i byamåhl           9 alnar
             Vthsäde                                                    5 tunnor
             Engh till höö                                              7 laß
             Ödeåker som i mångh åhr haffwer
             legat igen och brukas till mulebete och
             är inrächnat med föreskrefne åker och är   5 tunnor

             Alle 3 hemanen i Kåtårp
             haffwe och skiffte i denne by,
             nembligen
             wästergården i Kåtårp haffwer här
             i byamåhl                                                21 aln
             Vthsäde                                                  11 tunnor
             Engh till höö                                            14 laß
             Ibid. millangården hafver här                     9 alnar,
             lijka stort medh skatte vthiorden
             till Skogzby.
             Ibid. östergården hafver i byamål             8 alnar
             Vthsäde                                                    4 1/2 tunna
             Engh till höö                                              6 laß

(Karttext:)

Tor<s>lu<n>da byn till
Byen till
Kåtorp gerde proxime
Ödhe åker.
Skogzby gärde proxime.

1 Siffran 4 bortstruken före Wästergården ms