G1:2-3


            Notarum Explicatio.

A.        Näßby cronohemman    16          frälse 1
Num.  1 Norregården  cronohemman 1
            haffwer i byamåhl                        12 alnar
B.         Vthsäde åhrligen medh wreterne  6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                24 laß

Num.  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alle
          signerade gårdar medh bemälte numeris äro
          lijka stora vthi åker, engh och byamåhl
          medh norregården, num. 1.

Num.   13, 14, 15, 16 äro och alle lijka stora vthi
            alle qvaliteter, och hwarthera haffwer i
            byamåhl                                       9 alnar
B.        Och såer hwar aff dhem åhrligen medh wre-
            ter och als                                    4 1/2 tunna
C.        Engh till hwart hemmanet              21 laß

Nu.      17 frälsehemman   1.
            Är lijka stort vthi alle qvaliteter med norre-
            gården. Num. 1.

(Karttext:)

Swartmylla
Lerjordh
Mare Ballticum
Scala ullnarum