G1:200-201


(Rubrik:) Allgudzrums häratt      Allgudzrums sochn.

            Notarum Explicatio

             Norregärdett vthsäde   12 tunnor
             brukat och vpgiordh åker förvthan then
             som är igenlagdh och obrukat.
               
                Effterskrefne byar och heman haffwa
                   åker här i norregärdet.
            
             Till skattehemman i Tornebått, signatur num. 2
             är här i norregärdet twå vthiorder.
             1 skatte om              12 alnar
             1 crono vthiord om   12 alnar   24 aln
             Vthsäde thär till                              6 tunnor
             Ibidem engh till höö                      15 laß
            
             Till Gluminge prästegårdh är här och
             en crono vthiordh om                   18 alnar
             Vthsäde thär till                              4 1/2 tunna
             Engh till höö                                 12 laß
           
             Deßförvthan haffwer och prästegården
             en engh affdelt i Tornebått gärde si-
             gnatur <...> littera                      om höö 14 laß
            
             Till Algutzrums by är här och en crono
             vthjordh som haffwer i byamåhl      6 alnar
             Vthsäde                                         1 1/2 tunna
             Engh till höö                                   3 laß
            
             Föreskrefne norregården haffwer warit ett heman
             för sigh sielf, hafwer heet Kärremås
             hemet.
             J föreskrefne gärde är och en stor deel åker igenlagd
             som är intet inrächnat här medh vthsädet.

             Törnebått skatteheman                                    4.
             Cronoheman                                                   1.
             Crono vthjorder                                              3.
             Frälse vthjorder                                               2.

        1.  Södergården cronohemman haffwer i byamål 4 alnar
             Vthsäde                                                          3 tunnor
             Engh till höö                                                    7 laß
        2.  Ibidem skattehemman haffwer i byamåhl       10 alnar
             Vthsäde                                                          7 tunnor
             Engh till höö                                                  20 laß
             Föreskrefne skattehemmanet num. 2 haffwer och i norre-
             gärdet en skatte vthjordh om                         12 alnar
             sampt och en crono vthjordh till                     12 alnar,
             hwilket fins wijdare igen in superiori columna
             sub littera
         3. Än ett skatte heman haffwer i byamål            18 alnar
             Vthsäde                                                        12 1/2 tunna
             Engh till höö                                                  32 laß
         4. Än ett skattehemman, är lijka stort medh föreskrefne skattehemman,
             num. 2, vthjorderne vndantagandes.
         5. Änn ett skattehemman, haffwer i byamåhl     16 alnar
             Vthsäde                                                        11 1/2 tunna
             Engh till höö                                                  30 laß
            
             Ibidem en frälse vthjord, haffver i byamål        3 alnar
             Vthsäde                                                          2 tunnor
             Engh till höö                                                    5 laß
            
             Änn en crono vthjordh, lijka stor med föreskrefne fräl-
             se vthjordh, lyder till num. 4 i Algudzrum.
             Än en crono vthjord till Algudzrums by, num. 5,
             är lijka stor medh södhergården, num. 1.
             Än en frälse vthiord, hafver i byamåhl              2 alnar
             (Reklamant:)   NB
   
     NB.  Vthsäde                                                         1 1/2 tunna
              Eng till höö                                                    4 laß
             
              En ängh till Glöminge
              prästegårdh om 14 laß.

(Karttext:)

Jgenlagd åker
Jgenlagdh åker
Jgenlagd åker
På dhenne sijdan tager Allgudzrums gärde wedh.
På dhenne sijdan tager Hönsetårpz gärde wedh.
Scala ullnarum.