G1:204-205


(Rubrik:) Allgudzrums häradt      Allgudzrums sochn.

            Notarum Explicatio.

             Häßleby skattehemman               2.
             Lille Hult skattehemman              1.
             Stora Hult frälsehemman             1/2.
             Håffgården cronohemman           1.
             Holmetårp skattehemman            4.
             Frälseheman                                 2.
             Alle föreskrefne hemmanen haffwa
             sin åhr och engh tillhopa medh
             hwar annan.

        1.  Norregården i Häßleby skattehemman
             haffwer i byamåhl                       24 alnar
             Vthsäde                                     14 tunnor
             Engh till höö                               30 laß

             Denne åker är en tomptöre och såes
             der på 2 1/2 skeppa och göör
             serdeles skatt der af nembligen 2 öre
             hwitt mynt och brukas till n. 1.

        2.  Ibidem skattehemman
            
haffwer i byamåhl                         9 alnar
             Vthsäde                                       4 3/4 tunna
             Engh till höö                               14 laß

        3.  Lille Hult skattehemman 
             haffwer i byamåhl                       17 alnar
             Vthsäde                                       9 tunnor
             Engh till höö                               25 laß

        4.  Stora Hult frälsehemman             1/2
             haffwer i byamåhl                       12 alnar
             Vthsäde                                       6 3/4 tunna
             Engh till höö                               15 laß
             haffwer och bemälte nu. 4 denne 2 1/2 tunna
             för sig sielf.

        5.  Håffgårdh cronohemman             1/2
             haffwer i byamåhl                       22 alnar
             Vthsäde                                     12 tunnor
             Engh till höö                               28 laß

                      J Holmetårp
        6.  Södergården frälsehemman
             haffwer i byamåhl                       20 alnar
             Vthsäde                                     11 tunnor
             Engh till höö                               26 laß

        7.  Ibidem frälsehemman
             haffwer i byamåhl                       18 alnar
             Vthsäde                                       9 1/2 tunna
             Engh till höö                               25 laß

             Ibidem skattehemman 3, alle 3 lijka stora
             vthi åker och engh och alle qvaliteter,
             hwar aff dhem haffwer  i byamåhl
             17 alnar, lijka stort medh Lille Hult,
             num. 3.

             Än skattehemman
            
haffwer i byamåhl                       21 alnar
             Vthsäde                                     11 tunnor
             Engh till höö                               28 laß

             Öde och igenlagd åker till             7 tunnor
             hwilken intet är innerächnat medh
             föreskrefne hemanens åkerskiffte pro
             qvota, dock lijka wäl tages samme
             åker innan ett åhr, tu heller trij
             åther upp igen.

(Karttext:)

Måßwaldz engh.
Ödhe
Ödhe
Swartmylla
Scala ullnarum.