G1:207


(Rubrik:) Allgudzrum sochn1

            Notarum Explicatio.

             Allgudzrums kyrkioby.
            
Skattehemman
            
Cronohemman
             Crono vthjorder.
             Tårpare                 1.

        1.  Skattehemman haffver i byamål            12 alnar
             Vthsäde                                                   9 1/2 tunna
             Engh till höö                                           40 laß
             Eliäst brukar num. 2 i Törnebått
             ifrå dhetta föreskrefne hemman vthi
             twå hans åkrer och vthi 13 hans
             ängeteger och dhenne haffwer skatten
             behållen lijcka myckit, pag. 201.
         2. Ibidem skattehemman hafver i byamål  15 alnar
             Vthsäde                                                 12 1/2 tunna
             Engh till höö                                           45 laß
         3. Ibidem cronohemman hafver i byamål  16 alnar
             Vthsädhe                                               12 3/4 tunna
             Engh till höö                                           46 laß
             Jfrå föreskrefne cronoheman haffwer
             effterskrefne tårpare num. 10 signerad
             en åker hwar på han såer fyra
             och en halff skeppa och sägz wara
             dhet samme frälsejordh.
         4. Ibidem cronohemman hafver i byamål    4 alnar
             Vthsädhe                                                 3 1/2 tunna
             Engh till höö                                           18 laß
             Samma föreskrefne cronohemman nu. 4 haffwer
             och twenne vthiorder annorstädes,
             en cronovthiordh i Törnebåttz
             gärde och fins thär igen fol. <200-201>,
             sampt en i Häßleby som på deß
             afrijtningh fins igen fol. 201.
         5. Ibidem cronohemman hafver                   5 alnar
             Vthsädhe                                                 4 tunnor
             Engh till höö                                           20 laß
             Haffwer och en cronovthiordh
             i Törnebåtz gärde som fins
             thär igen folio 201
         6. Än cronohemman hafver i by                 10 alnar
             Vthsädhe                                                 8 tunnor
             Engh till höö                                           30 laß

                   J Mölstorp.
         7. Cronohemman hafver i byamål              12 alnar,
             är vthi alle qvaliteter lijka
             stort med föreskrefne skattehemman
             numero 1.
         8. Ibidem frälsehemman ödhe
            
haffwer i byamål                5 alnar
             Vthsädhe                           4 tunnor
             Engh till höö                     20 laß
         9. Än frälsehemman hafver    6 alnar
             Vthsädhe                           4 1/2 tunna
             Engh till höö                     25 laß
             Dhenne twå hårffwer
             haffwe num. 9 för
             sig sielf och äre tilhopa       5 tunnorland
             sampt denne eng om        16 laß

            Nota hanc cautelam

             Denne åker lyder till
             Glömminge prästegård
             och är                 4 tunnorland
            
och är skänkt vthan
             twifuel till prästegården

(Karttext:)

Vthjord och till Glöminge prästegårdh.
Kruth brukz huus
Nagot2 skarp hardwalls engh medh ekeskogh jblandh
Swart mylla
Törnebåtz gärde proxime

1 Allgudzrum sochn korrigerat från Glöminge sochn ms
2 D.v.s. Något