G1:211


(Rubrik:) Glumminge sochn.

            Notarum Explicatio.

        1.  Glömminge prästegårdh
             haffwer dhenne åkrer för sig sielf
             och äro signerade nu. 1 och såes
             där på als                    17 1/2 tunna
             Ändock af samme åkrer ligge en
             stor deel i linda och obrukade.
             Deßförvthan hafwer han och åker
             skiffte i Brostorp, hoc folio.1

             Dhenne engh komer en-
             skilt prästegården till
             och får höö medh gerdeshöö
             och als                    20 laß

             Brostorp skattehemman 7,
             cronohemman 1, prästegård 1.
        1.  Prästegården hafuer
            
i byamåhl                14 alnar
             Vthsädhe                  7 tunnor
             Engh till höö            30 laß
        2.  Ibidem skattehemman
             hafwer i byamåhl     25 alnar
             Vthsädhe                12 tunnor
             Engh till höö            40 laß
        3.  Ibidem skattehemman
             hafuer i byamåhl      22 alnar
             Vthsädhe                11 tunnor
             Engh till höö            35 laß
                Plura in inferio<ri>2 columna.

             Brostorp
        4.  Skatteheman
             hafwer i byamåhl     10 alnar
             Vthsädhe                  5 tunnor
             Engh till höö            20 laß
        5 och 6 ibidem skattehemman
             äre hwarthera lijka
             stort medh näst föreskrefne
             skatteheman num. 4.
        7.  Ibidem cronohemman
             hafwer i byamåhl       9 alnar
             Vthsädhe                  4 3/4 tunna
             Engh till höö            18 laß
        8.  Ibidem skattehemman
             hafwer i byamåhl     24 alnar
             Vthsädhe                12 1/4 tunna
             Engh till höö            38 laß
        9.  Ibidem skattehemman
             hafwer i byamåhl       8 alnar
             Vthsädhe                  4 1/2 tunna
             Engh till höö            16 laß

             Notandum.

             Num. 7, num. 6
             och num. 9 här i Brostorp
             hafwe vthiordhen i Qwi-
             ger rulla gerde, hwilken
             wijdare fins igen på Qwi-
             gerulla afrijtningh folio prae-
             cedenti.
             Num. 3 i Qwigerulla hafver här
             i Sandgerdet engh om höö   3 laß

            Notarum Explicatio.

            Dheße effterskrefne hafwe åker och engh,
            ifrå Brostorp nämbligen, och ingen weet
            huru dhe dhem bekommit haffwe.
            Num. 1 i Jßgerde hafwer öfver hela ger-
            det 2 alnar i åkerskiffte ifrå Brostorp
            och såer thär på    2 tunnor.
            J engen hafver han höö        4 laß
            Num. 9 i Jßgerde hafwer i denne by
            tuå åkrer och såer åhrligen   3/4 tunna
            Vthi engen hafwer han höö   3 laß.
            Num. 7 j Jßgerde hafwer vthi Sand-
            gerdet eng om höö               3 laß.
            Num. 8 i Jßgerde hafwer i Brostorp
            gärde engh om höö              3 laß.
            Num. 1 i Qwigerulla hafwer här
            i Strandgerdet ängh om höö 4 laß.

            Medelhopen ett gärde som
            någre af denne byes granner
            hafwa för sigh sielff, nämligen

            Södergården i Qwigerulla
            num. 1 hafwer 3 åkrer i delden
            här i Mehop gerde och hafwer på
            en i byamåhl    8 alnar
            den andre        16 alnar      64 alnar3        
            den tredie        22 alnar
            Vthsädhe derföre                                10 1/4 tunna
            Engh till höö                                        25 laß
            Hafver och en lijten crono vthiordh inne
            medh samme skiffte och är 2 alnar,
            hwilken är innerächnat med föreskrefne
            byamål.

            Littera c i Brostorp hafwer här
            i Medelhopzgerdet i byamål                 31 alnar
            Vthsäde                                                7 1/2 tunna
            Engh till höö                                        14 laß
            Hafwer och vthiord i Qwigerulla
            som sin egen på Qwigerulla afrijt-
            ning folio praecedenti.

            Littera b skattehemman här i Brostorp
            hafwer här i Medelhopgerdet vthi
            byamål                                                22 alnar
            Vthsädhe                                              5 3/4 tunna4
            Engh till höö                                        10 laß
            Hafwer och vthiordh i Qwigerulla och fins
            igen folio praecedenti.

            Littera c här i Brostorp skattehemman
            hafwer här i Medelhopgerdet i byamål 11 alnar
            Vthsädhe                                              2 3/4 tunna
            Engh till höö                                          6 laß
            Hafwer och vthiordh i Qwigerulla folio praecedenti

           
Num. 5 j Brostorp hafwer här i Me-
            delhopa i byamåhl                                22 alnar
            Vthsäde                                                5 3/4 tunna
            Engh till höö                                        10 laß

            Num. 4 här i Brostorp hafver i Medelhops-
            gerdet i byamåhl                                  27 alnar
            Vthsädhe                                              6 1/4 tunna
            Engh till höö                                        12 laß

            Num. 2 här i Qwigerulla hafver i Medelhopa
            i byamåhl                                              3 alnar
            Vthsädhe                                              1 1/4 tunna
            Engh till höö                                          3 laß

(Karttext:)

Starrengh kommer Glömminge prästegård till.
Sandjordh
Swartmylla
Medelhopen
Sandgärdett engh till Brostorp.
Skarp engh
Qwigerrulla gerde proxime.
Scala ullnarum.

1 Härefter tillskrivet av annan hand Här till är en cronoutjord uti Törnebåt pag. 201 ms
2 Endast inferio synligt på grund av skada i papperet ms
3 Ska vara 46
4 5 3/4 tunna eller 3 3/4 tunna ms