G1:212-213


(Rubrik:) Allgudzrums häradt.

            Notarum Explicatio.

             Rydh skatteheman                                   8.
             Cronoheman                                           2.
             Frälseheman                                            2.
             Skatte vthjorder                                      3.
             Crono vthjordh                                       1.
             Frälsehemman vthjord                            1.

        1.  Frälsehemman hafver i byamål             15 alnar
             Vthsädhe                                              11 1/2 tunna
             Engh till höö                                          30 laß

        2.  Ibidem cronohemman1 haffver i byamål  6 alnar
             Vthsädhe                                                4 1/2 tunna
             Bemälte cronohemman nu. 2 haffwer och dhenne små
             hårffwer för sigh sielf signerade nu. 2
             och såes dhär på                                     4 1/2 tunna
             och hafver samme heman warit en cronovthiordh
             och nu för någre åhr sedan är dhet blef-
             witt bygt på henne.
             Engh till samme heman                           10 laß

        3.  Ibidem skatteheman hafver i byamål        9 alnar
             Vthsädhe                                                 7 tunnor
             Engh till höö                                           15 laß

        4.  Ibidem skattehemman är lijka stort vthi alle
             commoditeter medh nästföreskrefne skatte-
             heman num. 3.

        5.  Ibidem skattehemman är lijka stort medh fräl-
             sehemanet föreskrefne num. 1.

        6.  Ibidem skattehemman hafver i byamål  10 alnar
             Vthsädhe                                                7 1/2 tunna
             Engh till höö                                           16 laß

        7.  Ibidem cronohemman haffver i byamål    6 alnar
             hafver och en skatte vthiord inne med om 6 alnar   12 alnar
             Vthsädhe                                                  9 1/4 tunna
             Engh till höö                                           19 laß

        8.  Ibidem frälsehemman
             haffwer i byamåhl            15 alnar
             lijka stort medh föreskrefne
             num. 1 och num. 5.

        9.  Ibidem skattehemman
      10.  Ibidem och skattehemman bådhe
            
twå för sig sielf lijka stora,
             män hwarthera hafver i by-
             amåhl                      12 alnar
             lijka medh cronohemman num. 7
             så wäl i åker som engh
             och alle commoditeter.

      11.  Ibidem skattehemman
             haffwer i byamåhl    24 alnar
             Vthsädhe                18 tunnor
             Engh till höö            40 laß

      12.  Ibidem skattehemman 1
             är lijka stort vthi byamåhl,
             åker och engh och alle qvalite-
             ter medh föreskrefne frälseheman
             signerade num. 1 och num. 8.

             Ibidem en skatte vthjordh lyder
             till num. 8 i Jßgärdhe och
             haffwer i byamåhl    10 alnar
             lijka stoor medh skattehemman nu. 6.

             Än ibidem en skattevthiordh
             till Jßgärdhe num. <...>
             hafver i byamåhl       5 alnar
             Vthsädhe                  3 1/4 tunna
             Engh till höö              9 laß

             Ibidem en skatte vthjordh till
             num. <...> i Brostorp
             hafver i byamåhl      10 alnar
             Vthsädhe                  7 1/2 tunna
             Engh till höö            16 laß

             Änn en frälse vthjordh
             hafver i byamåhl        6 alnar
             Vthsädhe                  4 1/2 tunna
             Engh till höö            10 laß

             Effterskrefne haffwe vthengien
             i dhenne by Rydh, och man [wet]
             wet icke wäl huru dhe dhem
             bekommit hafue.

             En crone engh till Qwigerulla om   6 laß
             En bonde i Jßgärde nu. <...> haffwer
             ifrå skattehemman num. 5 i denne by en
             engh om höö                                 4 laß

             Skattehemanet num. 9 i denne by hafver
             ifrå skattehemman num. 10 tw stycker åkrer.
             Skattehemman num. 6 i denne by hafver ifrå
             skattehemman num. 10 3 alnar öfver hela
             gärdett.
             Cronohemman num. 7 i dhenne by hafver engh
             ifrå num. 9 om höö                        6 laß
             Skattehemman num. 10 [i]2 i dhenne by
             haffwer ifrå num. 8 vthi Jßgerde3
             dhen vthiordh han hafver här besynnerligen
             i Biörkehårffwen, så myckin åker som vthi
             Biörkehårffwen honom tillkommer,
             nämblig wedh paß 1 1/2 tunnelandh.
             Sammaledes engh ifrå num. 9
             vthi engegärdett till höö       5 laß.
             En engh i Storegärdett, lydher
             till num. 3 Jßgärde, om
             höö                                    2 laß.

(Karttext:)

Sandjordh
Swartmylla
Engegiärdett. Hårdhwaldz engh.
Biörkehårffwa.
Swartmylla
Scala ullnarum.
Sandjordh
Hårdhwaldz engh.
Storegärdett.  
1 cronohemman korrigerat från skattehemman som det synes ms
2 Härefter överstruket Jßgärde ms
3 vthi Jßgerde korrigerat från oläsligt ord samt vthioarde som det synes ms