G1:214


(Rubrik:) Glömminge sochn

            Notarum Explicatio.

             Jßgärde skattehemman                                    8.
             Cronoheman                                                    1.
             Frälse vthjordh                                                 1, wälborne herr
                                                                                             Lars Sparre<s>1
        1.  Böle skattehemman, haffver i byamål             10 alnar
             Vthsäde                                                            9 tunnor
             Engh till höö                                                    30 laß

        2.  Än skattehemman, hafver i byamål                   6 1/2 alnar
             Vthsäde                                                            7 1/2 tunna
             Engh till höö                                                    24 laß

        3.  Ibidem skattehemman haffver i byamål             4 alnar
             Vthsäde                                                            3 3/4 tunna
             Engh till höö                                                    12 laß

        4.  Ibidem skattehemman haffver i byamål           10 alnar
             lijka stort medh Böle num. 1.

        5.  Ibidem skattehemman haffver i byamål             8 alnar
             lijka stort medh num. 2.

        6.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål            5 alnar
             Vthsäde                                                            4 3/4 tunna
             Engh till höö                                                    15 laß

        7.  Ibidem skattehemman haffver i byamål           12 alnar
             Vthsädhe                                                        11 1/2 tunna
             Engh till höö                                                    35 laß

        8.  Ibidem skattehemman haffwer                        11 alnar
             Vthsädhe                                                        10 1/2 tunna
             Engh till höö                                                    32 laß

             Föreskrefne skattehemanen haffwa al-
             lesamman vthiorder

        9.  Croneheman haffver i byamål                            7 1/2 aln
             Vthsädhe                                                           7 tunnor
             Engh till höö                                                     24 laß

             Dhenne twå åkrer komma frälsejorden
             till och såes där på                                             1 tunna
             och 1 skeppa.
             Sammeledes är till samme frälse
             vthiordh höö                                                      2 laß

             Denne åker i dhenne by är mästedels igen-
             lagd till träde och ligger igen i try åhr,
             sedan tages han upp åther igen, och
             samme åker är                                                 19 tunnorland
             och är intet dhem pårächnat i föreskrefne
             vthsädhe pro qvota.

             Summa uppgiordh åker                                    72 tunnor
             samme åker är hela byen pro qvota pårächnat,
             dhee andre 19 tunnorland träde är intet dhese wppå rächnat.

             Num. 32 här i Jßgärde
             haffwer <e>n3 vtheng i Rydh
             till höö                           2 laß
             vthi Storgärdet.

(Karttext:)

Trädhe
Träde
Engh hage
Träde
Träde
Träde
Godh engh medh skogh.
NB
NB
Enghage
Beteshage
Trädhe
Brostorpz ägor proxime

1 Endast Sparre synligt i skarven mellan detta utvik och sidan ms
2 3 eller 8 ms, siffran delvis oläslig i skarven mellan detta utvik och sidan
3 Endast n synligt i skarven mellan detta utvik och sidan ms