G1:5


(Rubrik:) Ååß sochn.


          Notarum Explicatio

A        En engh lyder till Swijboda bå-
           dhe hemmanen, och hwarthera
           hemmanett får här hö     12 laß.
A.       Änn haffwer Lunda både hem-                  förbemälte Swijboda och Lunda
           manen vthi dhenne engh  och hwar-           finnas igen folio sequenti.
           thera hafwer i byamåhl  36 alnar.
           Hwar får höö                16 laß.
           Gamblegärde cronohemman 1/2 rådher
           och vthi dhenne engh och haffwer
           här i byamåhl                 21 alnar
           Får och thär höö            9 laß.
           Ottenby ladugårdh haffwer och här
           i byamåhl                       48 alnar
           Får och höö thär            24 laß
B.       Åker till samma engh och ligger ödhe
           och lyder och till Ottenby ladegårdh.
C.       En engh lyder till Åß kyrkia och
           kallas kyrkioengen till hö 6 laß.


(Karttext:)

Godh hårdwaldz engh
Saltsiön, södersijdan om Öhlandh.
Scala ullnarum.