G1:56


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Gårdztårp skattehemman      4, vthjord 2.
        1.  Norregården skattehemman  1
             haffwer i byamåhl                  14 alnar
B.         Vthsäde                                 4 tunnor
C.         Engh till höö                          16 laß
        2.  Millangården skattehemman  11
             haffwer i byamåhl                  48 alnar
B.         Vthsäde                                13 1/4 tunna
C.         Engh till höö                          40 laß
        3.  Ibidem skattehemman           1
             haffwer i byamåhl                  24 alnar
B.         Vthsäde                                 6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                          28 laß
        4.  Ibidem skattehemman           1
             Lijka stort medh nästföreskrivne heman, num. 3,
             vthi vthsädhe, byamåhl och alle qvaliteter.
             Ibidem skatte vthjordh           1
             brukas till Åhrswijk, num. 3,
             haffwer i byamåhl                  12 alnar
B.         Vthsäde                                 3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                          13 laß
             Ibidem frälse vthjordh            1
             brukas till södhergården i Åhrswijk, num. 5,
             haffwer i byamåhl                   4 alnar
B.         Vthsäde                                 1 1/4 tunna
C.         Engh till höö                           2 laß

             Eliäst haffwa och föreskrivne 4 skatteheman
             vthi dhenne by hwarthera hemmanet sin
             vthiordh vthi Åhrswijkz byes ägor, hwilkens
             qvantitet och qvalitet wijdare fins igen
             på Åhrswijkz affrijtningh fol. <54-55>2

(Karttext:)

Swartmylla
Åhrswijkz gärde proxime.
Hårdwaldz engh.

1 Härefter tillagt, troligen annan hand, här till brukas en utjord i Pärstorp vide pag. 46 ms
2 Uppgift saknas ms