G1:59


(Rubrik:) Smeby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.          Hammerby
B.          J norrgärdet vthsädhe tilhopa 15 tunnor
             och hafwa eftterskrefne bemälte gärde nembligen
1.          Norregården skatte 1 hafver i byamåhl        16 alnar
             Såer åhrligen thär                                         5 1/4 tunna
             Höö                                                            20 laß
             Brukar och theßföruthan en vthiord i
             Lille Smeby belägen och thetz qvalitet fins
             igen på Lille Smeby affrijtningh folio 65
2.          Cronohemman 1 hafver i norregärdet          9 alnar
             Såer åhrligen thär                                         3 tunnor
             Höö                                                            10 laß
3.          Ibidem skattehemman 1 i norregärdet         15 alnar
             Såer åhrligen thär                                         5 tunnor
             Frälse vthjordh Gumme och Pär Olßon
             bruka ihopa och hafver bemälte vthjordh
             i byamåhl                                                     5 alnar
             Såer thär på                                                 1 1/2 tunnor
             Höö thär till                                                  7 laß
             Eliäst haffwer och prästegården någre
             små flåtter som thär till aff ålder brukas
             till 1 laß höö widh paß.

            Notarum Explicatio.

C.         J södergärdett haffwa theße effterskrefne
             Skattehemmanet noterat num. 3
             hafwer i byamåhl i  södergärdet                    14 alnar        och såer thär effter 4/3/4 tunnor
             hafver och i Getlinge en vthiordh som fins igen
             på Getlinge affrijtningh folio <???>
        4.  Södergården hafver här i thetta gärdet lijka myckit
             med dhet förre num. 3. Jngen vthiord i Getlinge.
             Hafver och i Getlinge en vthiordh som fins thär igen.
        5.  Päer Olsons hemman ett hafver här              24 alnar
             Såer här                                                      8 1/2 tunnor
             Cronohemman noterat num 2                                                Ifrå bemälte cronohemman brukar
             hafver och här i byamåhl                              9 alnar               Mårten i Klijnta
             Såer här                                                      3 tunnor             cronojordh 12 alnar bred
             Höö                                                            12 <laß>            och såer thär effter
        6.  Ibidem hemman 1 hafver i byamåhl              23 alnar              åhrligen 4 1/4 tunnor 
             Såer i dhetta gärdet                                      8 1/2 tunna
             Höö

(Karttext:)

Smeby gärde näst här till.
Salt siön
Klinta gärde näst på thenne sijdan.
Mästedels godh iordh, dock sandblandatt.
Godh iordh
Scala ullnarum