G1:60


(Rubrik:) Smeby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Klinta skattehemman 4, frälsehemman 1, wälborne Conradt von Vhalkenbärgz.
        1.  Norregården skattehemman 1, hafver i byamåhl      38 alnar
B.         Såer åhrligen                                                            10 1/2 tunna
C.         Höö                                                                        30 laß
        2.  Millangården skattehemman 1 hafver i byamåhl       36 alnar
B.         Såer åhrligen                                                            10 tunnor
C.         Höö                                                                        29 laß
             Vnder bemälte skattehemman brukas och en crono vthiordh
             i Hamerby hwilkens qvalitet fins igen på
             Hammerby affrijtningh folio <59>.
        3.  Ibidem skattehemman 1 är lijka stort medh millan-
             gården i alle qvaliteter hemma, men i Ham-
             merby haffwer thetta hemmanet ingen vthjordh.
        4.  Ibidem skattehemman 1 haffwer i byamål 35 alnar
B.         Såer åhrligen                                                            8 1/2 tunna
C.         Höö                                                                        30 laß
        5.  Södergården frälsehemman 1 är twåbordatt,
             j dhet ena bordet hafver han       14 alnar
             j dhet andra hafver han i bymål   18                         32 alnar
B.         Såer åhrligen                                                            9 tunnor
C.         Höö                                                                        26 laß

(Karttext:)

På thenne sijdan är Smeby gärde belägitt
Hårdhwaldz engh
Hammerby gärde på thenna sijdan.
Swartmylla
Scala ullnarum.