G1:65


(Rubrik:) Smeby sochn

            Notarum Explicatio.

A.         Älffwelösa skattehemman 2.
1           Norregården är twåbordat
             i ett skiffte har han        24 alnar
             j dhet andra 7 alnar, är
             als i hop                       31 alnar
B.         Såer dhär effter            17 tunnor
2.          Södregård är och twåbord
             i ett skiffte har han        12 alnar
             j dhet andra                   9 alnar
             är ihop                         21 alnar
B.         Såer dhär effter            11 1/2 tunna
C.         Höö                             40 laß

             Lille Smeby byn hafver här
             och till skiffte                19 alnar
             Såer thär effter             10 1/2 tunna
             Höö                             35 laß

            Notarum Explicatio.

D.         Smeby lille hemman,     <...>
             Effterskrefne haffwa i Smeby lille gär-
             de nämbligen
Nu. 2    Södergården i Älffwelösa hafwer
E.          i Smeby lille 11 alnar sår <...>
F.          höö thär                          <...>
N. 3      Päer Olson i Lille Smeby hafver
             i byamåhl 24 alnar vthjordh och
             kallas Twillingen hafver 2
alnar
E.          Såer thär effter <...>
F.          Höö <...>
             Skatte vthiord til Neder Wäster-
             sta hafver i byamåhl   22
E.          Såer här därföre <...>
F.          Får och höö <...>

(Karttext saknas)