G1:72


            Notarum Explicatio.

A.         Lunda skattehemman 3.
        1.  Norregården hafver byamåhl        42 alnar
B.         Såer åhrligen                                  6 3/4 tunnor
C.         Höö widh paß                              40 laß

        2.  Millangården hafver i byamåhl       37 alnar
B.         Såer åhrligen                                  5 3/4 tunnor
C.         Höö                                              30 laß
       
        3.  Södregården skatte 1/2 hafver 20 alnar
             hafver länge legat öde.
B          Vthsäde thär till                              3 1/4 tunnor
C.         Höö thär till                                    19 laß

             Skatte vthjord som brukas till Store-
             gården nembligen ländzmansgården
             i Store Daleby hafver i byamål       9 alnar1
B          Vthsäde thär till                              1 1/2 tunna
C.         Höö thär till                                    8 laß

D.         Åker som är igenlagd att hwila sigh
             och någre åhr här effter uppbrukatt
             warder, och then nu brukas, åther
             igenlägges, vthsädet                      19 tunnor

(Karttext:)

42
37
20
99
Daleby engh på thenne sijdan.

1 Härefter tillagt i marginalen, troligen annan hand, vide pag 76 ms