G1:74-75


(Rubrik:) Kastellösa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Kastellösa kyrkia och prästegårdh.
B.         Prästegårdens gärde hema. Vthsäde         14 1/2 tunna
C.         En hårffwa til prästegården. Vthsäde         3 3/4 tunna
D.         Än twänne hårffwer, som nu på någre åhr haffwa
             waritt igenlagde och såes där på ihopa      6 tunnor
E.          Enghage till prästegården.
F.          Lööt och betesmark til prästegården.
G.         Höö till prästegården, hema                      30 laß
             Eliäst brukas och ett heman i Kastellösa byen vnder
             prästegården, hwilkens qvalitet fins igen här
             nedan före medh sine omständigheter och warder
             kallat prästebolett.
             Sammalunda och engh fins thär igen til bemälte heman.
             Prästegårdz boskap gå klöff om klöff medh Kastellösa
             byes boskap vthi theras vthmark.

            Notarum Explicatio.

H.         Kastellösa skattehemman 2, cronohemman 13,
             frälsehemman 1.
             Matz Mårtenßon skattehemman 1 hafwer i byamåhl     19 alnar
I.           Såer åhrligen                                                                  7 tunnor
K.         Höö til bemälte hemman                                              21 laß
             Päer Nielßon skattehemman 1 hafwer i byamåhl lijka
             medh det förre, såer och lijka myckitt
             Brukar och ett cronohemman i samma by belägitt, hwilkett
             hafwer i byamåhl                                                          16 alnar
I.           Såer thär oppå åhrligen                                                  6 1/2 tunna
K.         Höö thär på                                                                 20 laß
             Päer Anderßon cronohemman       1
             Päer Matzon cronohemman           1   äro alle tree lijka stora
             Prästebolett cronohemman             1
             Hwar hafver i byamåhl                                                 24 alnar
I.           Såer och hwarthera åhrligen                                           9 tunnor
K.         Höö hwar                                                                    24 laß
             Nils Anderßon cronohemman         1
             Carl Swenßon och cronohemman   1
             Nils Jute brukar cronohemman       1
             Oluff Joenßon cronohemman          1  äro alle 6 lijka stora
             Nils Larßon och cronohemman       1
             Håkan Joenßon Jute cronohemman 1
             Hwar hafwer i byamåhl                                                15 alnar
I.           Hwar såer åhrligen                                                         6 tunnor
K.         Höö hwar                                                                    15 laß
             Frälsehemmanett och
             Jöns Oluffsons hemman äro hwarthera lijka store vthi
                                                  alle lägenheeter med prästebo-
                                                  let och Pär Andersons heman.
             Oluff Jute brukar och i föreskrefne Kastellösa cronohemman 1
             som är lijka stort vthi alle qualiteter medh dhet cronohemman
             som Pär Nilson i bemälte by brukar.
             Nils Matzon cronohemman             1 hafwer i bymåhl  34 alnar
I.           Såer åhrligen                                                                13 tunnor
K.         Höö                                                                             34 laß
             Swen Matzon  
             Oluff Pärßon      äro både lijka stora
             Hwar hafver i byamåhl 30 alnar och hwar såer              12 tunnor
             Päer Joenson cronohemman         1/2 hafver i byamåhl 12 alnar
I.           Såer åhrligen                                                                  5 tunnor
K.         Höö                                                                               5 laß

            Notarum Explicatio.

L.         Thenna hårffwa haffwer aff ål-
             der bruka<t>s vnder Päer Nilßons
             gårdh i Kastellösa och drager åhr-
             ligen höö                                6 laß
M.        Än en hårffwa til samma gårdh
             och såes där på                      2 1/2 tunna

Ibidem cronohemman 1/2 brukar Nils i Lille Daleby
är och lijka stort medh  Päer Jonsons halfgård

(Karttext:)

Lille Daleby gärde närmast på dhenne sijdan.
Breringe gärde närmast på thenne sijdan om skilnaden
Bärby gärde närmast på dhenne sijdan om muren
Öster
Norr
Söder
Wester
Swartmylla
Hårdwaldz engh
Siön närmast här ifrå 1000 alnar widh paß