G1:76


(Rubrik:) Kastellösa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.          Stora Daleby skattehemman       3
        1.  Norregården hafver i byamåhl     23 alnar
B.          Såer åhrligen                               8 3/4 tunna
C.          Fåer och höö hemma                 30 laß
              Brukar och en skatte vthjord i Lille Daleby vn-
              der samma skatt medh hemmanet hema,
              hwilkens qvantitet fins igen på Lille Da-
              leby afrijtningh, folio <...>, charactere <...>
        2.   Heman 1, haffwer i bymåhl        38 alnar
              brukar ländzmannen.
B.          Såer åhrligen                              13 3/4 tunna
C.          Höö til bemälte hemman            45 laß
              Brukar och en skatte vthjordh i Lunda belägen,
              hwilkens qvantitet fins igen på Lunda
              affrijtningh, folio <...>, charactere <...>
              Än bärgas till bemälte heman en engh i Lille
              Daleby beläghen till höö               3 laß
              hwilkens qvantitet fins igen på Lille
              Daleby afrijtningh, folio <...>, charactere <...>
        3.  Östergården hafwer i byamål      34 alnar
B.          Vthsädhe åhrligen                       13 tunnor
C.          Höö hemma widh paß                40 laß
              Inga vthjorder heller vthfiäller.

              Belangande vthmarken så haffwer
              thenna byen så wäl som andre närlig-
              giande byer sin vthmark på Stora
              Alwarett, fiske hafwa the vthi Skä-
              regården, hwilket the dagligen bruka,
              när wäderleken så medgiffwer.

(Karttext:)

Swartmylla
Lille Daleby gärde näst hoos.