G1:78-79


            Notarum Explicatio.

A.         Norre Breringe skattehemman 4,
             frälsehemman 1.
        1.  Norregården hafver i byamåhl                 20 alnar
             Såer åhrligen                                           12 1/2 tunna
             Höö
        2.  Skattehemman ibidem är lijka stort vthi alle
             qvaliteter medh norregården.
        3.  Skattehemman ibidem hafver i bymål     17 alnar
             Såer åhrligen                                           10 3/4 tunna
             Höö                                                        <...>
        4.  Skattehemman ibidem hafwer                 16 alnar
             Såer åhrligen                                           10 1/4 tunna
             Höö                                                        <...>
        5.  Frälsehemman hafver i byamåhl              24 alnar
             Såer åhrligen                                           15 tunnor
             Höö                                                        <...>

             Norregården haffwer och i Söderbyen
             en skatte vthiord som han brukar thär
             vnder samma skatt medh gården he-
             ma och widare fins infra specificerat

            Notarum Explicatio.

D.         Söder Breringe skattehemman 2.
             Cronohemman 2, vthiorder 2.
        6.  Södergården cronohemman 1/2 hafver i byamåhl   9 alnar
             Såer åhrligen                                                           3 1/2 tunna
             Höö                                                                      12 laß
        7.  Skattehemman ibid. 1 hafver i byamåhl                 24 alnar
             Såer åhrligen                                                         10 1/2 tunna
             Höö                                                                      30 laß
        8.  Cronohemman ibidem 1 hafwer i byamåhl             39 alnar
             Såer åhrligen                                                         15 1/2
             Höö                                                                      40 laß
        9.  Skattehemman ibidem 1/2 hafwer                         13 alnar
             Såer åhrligen                                                           5 tunnor
             Höö                                                                      12 laß

             Skatte vthiord til  norregården i  Norre-
             breringe hafver i byamåhl och 13 alnar
             Såer och lijka myckit med skattehemman 1/2,
             höö och lijka myckitt.
             Sammalunda är här och en vthiord som ly-
             der til norregården i Norreblijsta och är lijka
             stor vthi alle qvaliteter medh dhen förre.

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Röslösa gerde wedh
Denne bäck hafver intet nampn
Swartmylla
På dhenne sijdan tager Daleby lilla gärde wedh.
Scala ullnarum.