G1:80


(Rubrik:) Kastellösa sochn

            Notarum Explicatio.

A.         Norre Wästersta skattehemman         1
             cronohemman 21
1.          Skattehemman 1 hafwer i byamåhl     30 alnar
B.          Såer åhrligen                                      9 3/4 tunna
C.          Höö                                                   40 laß
              haffwer och till att bruka en vthjordh vnder
              samma skatten med gården hema och hafver
              i byamåhl                                           12 alnar
              hwilkens qvalitet fins igen på Parteby af-
              rijtningh folio <...>
2.          Cronohemman 1 hafver i byamåhl      54 alnar
B.          Såer åhrligen                                      12 1/2 tunna
C.          Höö                                                   602 laß
             
Brukar och ett lijtet cronohemman i samma byen
              vnder samma skatt medh dhet andre, hwil-
              ket heman hafver i byamåhl                12 alnar
              Såer åhrligen                                      3 1/4 tunna
              Höö ther på                                       10 laß
              Till föreskrefne cronohemman brukas ännu en vthiord i Par-
              teby belägen och fins hennes qvalitet igen
              på Parteby affrijtningh folio <...>

(Karttext:)

På denne sijdan tager Bärby gerde wedh.
Swartmylla
Hårdwaldz engh.
Parteby gerde proxime.
Scala ullnarum.  
1 Härefter tillagt av annan hand hafver en utjord i Lilla Smedby, vide pag. 65
2 60 som det synes ms