G1:94


(Rubrik:) Hulltersta häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Beteby frälsehemman 2, lijka stora bådhe
             twå vthi alle qvaliteter.
             Bemälte heman höra wälborne Cunradt Vhal-
             kenbärgh till.
B.         Vthsäde till hwarthera hemmanet åhrligen    6 1/2 tunna
C.         Engh till hwarthera hemmanet                      30 laß
C.         Sampt och hwar starrhöö                            10 laß
             Fiske vthi Saltsiön.

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Möreby långa gärde wedh.
Södergårdens gärde i Beteby proxime.