G1:Opaginerad


(Rubrik:) Anno 1646. Geometrisk delineation öffwer Ottemby äghor på Ölandh, Gräsgårdz häradh och Ååss sochn, hennes kungliga maijestättz och Sweriges rijkes croonoh ladugårdh medh alle sine tillhörige commoditeter.

            Notarum Explicatio.

A.      Ottemby ladugårdh medh theß bygninger.
B.      Stenhuset
C.     Gamble stugubygningen.
D.      Fähwset, 91 aln långt
E.      Stora fårehwset   100 alnar långt.
F.      Sädesladan medh det lilla fåhrehwset lång   106 alnar
G.      Fåhrewachtarens stugu.
H.      Norregärdet vthsädhe         34 11/16 tunnor
          Södergärdet vthsäde            8 3/4 tunnor                                            51 7/8 tunna
K.      Östan skogzgärdet vthsäde   8 1/2 tunnor
          Deße föreskrefne gärden såes tillhopa ett åhr.
L.       Södergärdet vthsädhe         11 tunnor
M.      Qwarnhårffwa vthsädhe        2 3/4 tunna                                            13 3/4 tunna
           Deße wore i träde anno 1646.
N.       Denne åker haffwer vthi någre åhr brukas vn-
           der Åß prästegårdh i Wänn, nu anno 1646 hafver landzhöfding
           wälborne Gabriel Gyllenankar revocerat honom till
           hennes kunglige majestätz ladugårdh igen, och samme åker är vthsäde    2 1/2 tunna
O.       Engh thär sammestädes om hårdhwaldz höö                                          6 laß
P.        Denne åker brukas vnder Ååß kyrkia och kallas
           kyrkiojordh och är vthsäde                                                                 1 11/16 tunna
Q.       Höö ibidem aff hårdhwaldh                                                                   2 laß
R.        Öde och igenlagd åker aff vthmarken                                                  18 1/2 tunnaland

                    Ladugårdens höö och engesmark.
S.        J norregärdet hårdwaldz höö om                                                        100 laß
T.        J södergärdet hårdwaldz höö                                                               20 laß
U.       Hårdhwaldz engh och höö öffwer hela engegärdet                             1115 laß
           vnderstundom mehr när det slåes alt öfwer.
W.      Kyrkiohampns capell ödhe.
X.       Fiskerestugur.
Y.       Detta trää kallas Rosenkins torn och thär vthi äre månge
           nampn inskreffne.
Z.        Store Grässkäär
1.        Lilla Grässkär
2.        Lambhagen
3.        Kålffhagen.

4.        Swiboda cronohemman 1 lagdt vnder ladugården och hw-
           sen äro aldeles ruinerade och åkeren ödhe, männ engen
           bärgas nu till ladezgården1 Vide <...>
           <...> vthenger <...>
           vthsäde när han <...>                                                         13 3/4 tunna
           Förbemälte cronohemman haffwer i byamåhl i engegärdet   48 alnar
           får thär hårdwaldz höö                                                         32 laß
           I förbemälte ängesgärde hafwa theße effterskrefne vthänger2 
           Männ i åkeren hafwe the intet slän...?    
          
Oluff Nilson i Norre Swijboda haffwer i engeskiffte
           i Engegärdet                                                                         24 alnar
           höö får han thär                                                                    16 laß
           Måns Mårtenson i Norre Swijda hafver och i Enge-
           gärdet skiffte om                                                                   24 alnar
          
får2 och höö                                                                         16 laß
           Gamblegärde cronohemman 1/2 hafver i byamåhl i Engegärdet
                                                                                                        21 aln
           får höö                                                                                  13 1/2 laß
           Lunda cronohemman 2, hwar haffwer här i enge-
           gärdet i byamåhl                                                                    33 alnar
           hwar fåår thär höö                                                                 22 laß

7.        Denne lundh är full medh birke, rönn och ekeskogh
           och är cronones diuregårdh, och diuren haffwa thär
           vthi sin skugga om sommaren.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Parreby engz gärde näst wedh.
Diupwijkan.
Fårehagen.
Swartmylla medh sandjordh blandat.
Måse.
Åås kyrkia.
Skriffwaregården.
Prästgården.
Präst<...>3
Här tager Ååß prästegårdz gärde wedh.
Godh lägenhet att uppgiöra åker.
Sandiordh med swartmylla ibland.
Vthmark och beteswaldh.
Sandiordh.
Scala ullnarum.
Skarp engh.
Skipzleden åth Calmar
Mare Ballticum.
Kyrkio hampn 2 famnar diupt inlopp.
3 famnar diupt inlopp.
Godh hårdwaldz engh.

(Härefter en senare karta, s. 222, som ej transkriberats)


1 Härefter 2 1/2 rad mycket otydlig text ms.
2 Veck i original gör att denna mening ej syns i sin helhet i kopian.
3 fåå ms
4 Endast Präst läsligt ms