G2:reg2         H.
Homderum i Bödha sochn, Åkerboo häradh,                        8.
Horens lagårdh i Höghby sochn, dito häradh,                      17.
Höghby by i sito sochn och häradh,                                    25.
Hagelstadh i Kiälla sochn och Åkerboo häradh,                 35.
Höghnääs i dito sochn och häradh,                                    41.
Hörlösa i Peesnääs sochn, dito häradh,                              43.
Hallnääs i dito sochn och häradh,                                       52.
Huuswalla i Föhra sochn, Föhrbo häradh,                          63.
Hagelundha i Ahlböke sochn, dito häradh,                         86.
Hässleby i Kiöpingz sochn, dito häradh,                             92.
Hörninge i dito sochn, Släthboo häradh,                             97.
Högzrums kyrckieby i dito sochn,                                      116.
Halltorp i dito sochn och häradh,                                      119.
Hwahlznääs i Lööth sochn, Föhreboo häradh,                   128.
Hageby i Gierdzlösa sochn, Slätheboo häradh,                 151.
Höghtompta i dito sochn, Runsteens häradh,                    160.
Himmelzberga i Långelööth sochn, Runsteens häradh,      167.

                   I.
Jelmstadh i Peesnääs sochn, Åkerboo häradh,                   56.
Ingelstadh i Föhrn sochn, Föhrebo häradh,                        70.
Jurstadh i dito sochn och häradh,                                      72.
Jerpestadh i Lööth sochn, dito häradh,                            130.
Jämgiöö i Gardzlösa2 sochn, Släthbo häradh,                    152.
Jordslätta i dito sochn, Runsteens häradh,                        161.
Ismanstorp i Långelööth sochn, dito häradh,                    170.

                 K.
Kyrkietorp i Bödha sochn, Åkerboo häradh,                    10.
Knijse i Peesnääs sochn, dito häradh,                               54.
Korentorp i Ahlböke sochn, Föhreboo häradh,                74.
Kläppinge i dito sochn och häradh,                                  85.
Kåhlstadh i Kiöpingh sochn, Släthebo häradh,                  95.
Källingemöhre i dito sochn och häradh,                            99.
Kållegutta i dito sochn och häradh,                                 101.
Klinta Kiöpingz kyrkia och Klåkaregårdh i dito sochn och häradh, 103.
Kiöpingz Prästegårdh i dito sochn och häradh,                105.
Karååsz i dito sochn och häradh,                                    106.
Kiärr i dito sochn och häradh,                                         111.
Karum i Högzerum  sochn, Släthboo häradh,                  122.
Koorholms skantz i dito sochn och häradh,                     133.
Koraholmen i dito sochn och häradh,                             134.
Kläppinge i Breedhsätter sochn, Runsteens häradh,        142.
Kiusby i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh,          153.

                   L.
Lindeberga i Högby sochn, Åkerbo häradh,                     20.
Löttorp i dito sochn och häradh,                                      33.
Longerum i Kiälla sochn, dito häradh,                             37.
Lilla Horrn i Peesnääs sochn, dito häradh,                       48.
Lundby i dito sochn och häradh,                                     49.
Leegnääs i dito sochn och häradh,                                  51.
Låffta i dito sochn och häradh,                                       57.
Lilla Stacketorp i Ahlböke sochn, Föhrebo häradh,        77.
Lilla Istadh i dito sochn och häradh,                               83.
Lilla Nedherwagnborga i Kiöpingh sochn, dito häradh,   90.
Lundhegårdh i dito sochn och häradh,                            94.
Lundheby i Lööth sochn, dito häradh,                          131.
Lööthz Prästegårdh i dito sochn och häradh,                132.
Laxeby i Egheby sochn, Släthebo häradh,                    135.
Longhöhre i Breedsätter sochn och Runsteens häradh, 141.
Lundheby3 i Gerdzlösa sochn och Släthebo häradh,     150.
Longelööthz by i dito sochn, Runsteens häradh,            164.
Leerkaka i Runsteens sochn och dito häradh,                171.
Lopperstadh i dito sochn och häradh,                           175.
Leerberga i Föhra sochn och Föhrebo häradh,               66.

                       M.
Medhelby i Bödha sochn och Åkerbo häradh,                3.
Medhelbödha i dito sochn och häradh,                         16.
Munkegårdh i Höghby sochn, dito häradh,                     22.
Myckelhorfwa i Kiälla sochn och dito häradh,               38.
Maarsiöö i Föhra sochn och Förbo häradh,                  59.
Möhrby i Lööth sochn, dito häradh,                              131
Medhelöösa i Breedsättra sochn, Runsteens häradh,     139.
 
                     N.
Norre Bödha i Bödha sochn häradh,                              10.
Norre Munketorp i Höghby sochn, dito häradh,              20.
Nyby i Kiälla sochn, dito häradh,                                    36.
Norre Öfwerwagnborga i dito sochn och häradh,            88.
Needher Öfwerwagnborga i dito sochn och häradh,        89.
Nedher Sandhby i Breedhsätter sochn, Runsteens häradh, 147.
Nedher Bägeby i Giärdzlösa sochn, dito häradh,            158.
Norre Runsteen i dito sochn och häradh,                       173.

                     O.
Ormögha i Ahlböke sochn och Föhrebo häradh,               79.
Ormögha i Breedsätter sochn och Runsteens häradh,      140.

                      P
Peesnääs Kyrkieby i dito sochn, Åkerbo häradh,              47.
Peesnääs Prästegårdh i dito sochn och häradh,                 58.
Pijnekulla i Kiöpingh sochn, Släthebo häradh,                 100.
Pethegiärdhe i Lööth sochn, Föhrebo häradh,                 125.


                       Q.
Qwarnstadh i Kiälla sochn, Åkerbo häradh,                     34.
Qwikztorp i Långelööthz sochn och Runsteens häradh,    169.

                       R.
Ranstadh i Höghby sochn och Åkerbo häradh,                29.
Ramsättra i Kiöpingh sochn och Släthbo,                           96.
Räpplingeby i dito sochn och Släthbo häradh,                  109.
Ronnerum i Högzrums sochn, dito häradh,                      115.
Rälla i dito sochn och häradh,                                         117.
Runsberga i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh,      159.

                         S.
Siötorp i Bödha sochn och Åkerbo häradh,                         5.
Skiäfftekiärr i dito sochn och häradh,                                 11.
Strandtorp i dito sochn och häradh,                                   16.
Skriketorp i Höghby sochn, dito häradh,                            25.
S< >ndby i dito sochn och häradh,                                    26.
Stenninge i Peesnääs sochn, dito häradh,                           50.
Siööwijk i dito sochn och häradh,                                     53.
Södher Greedha i Föhra sochn, Föhrebo häradh,              71.
Stoora Stacketorp i Ahlböke sochn och dito häradh,         76.
Starrtorp i dito sochn och häradh,                                      82.
Stoora Istadh i dito sochn och häradh,                               84.
Salmonstorp i Kiöpingz sochn, Släthbo häradh,                  93.
Soxberga i dito sochn och häradh,                                     98.
Swartberga i Räpplinge sochn och dito häradh,                 111.
Sandby i Engeby sochn och dito häradh,                          137.
Skeestadh i Breedsätter sochn, Runsteens häradh,            146.
Södherby i Gierdzlösa sochn, Släthbo häradh,                  149.
Styrlinge i dito sochn och Runsteens häradh,                    155.
Sättra i dito sochn och häradh,                                         162.
Södher Runsteen i dito sochn och häradh,                         174.
Spiuterum i dito sochn och häradh,                                   176.
Södherby Hogzrums1 sochn, Släthbo häradh,                   121.
Södher Öfwerwagnborga i Kiöpingh sochn, Föhrbo häradh,  88.

                              T.
Torp i Bödha sochn, Åkerbo häradh,                                   2.
Tröössnääs i Peesnääs sochn, dito häradh,                          46.
Torp i Föhra sochn och Föhrbo häradh,                              71.
Törneby i Kiöpingh sochn, Släthbo häradh,                        100.
Tompteby i Räpplinge sochn, dito häradh,                         108.
Tryggestadh i dito sochn och häradh,                                 112.
Torpehorfwa i Lööth sochn, Föhrbo häradh,                      126.
Tiurlösa i dito sochn och häradh,                                        129.


                           W.
Wedborma i Högby sochn, Åkerbo häradh,                           19.
Weedby i dito sochn och häradh,                                           24.
Wij i Kiälla sochn, dito häradh,                                              36.
Wäster Hållingztorp i dito sochn och häradh,                          40.
Wester Wäsby i Föhra sochn Föhrbo häradh,                         60.
Uppeltorp i dito sochn och häradh,                                         63.
Uhnestadh i Ahlböke sochn, dito häradh,                                87.
Wijpetorp i Hogzrums1sochn, Släthebo häradh,                    120.
Wedheby i dito sochn och häradh,                                        123.

                         Y.
Ytterby i Egheby sochn, Släthebo häradh,                              136.

                         Å.
Åketorp i Räpplinge sochn, Släthbo häradh,                          107.
Åhstadh i Longelööth sochn, Runsteens häradh,                     163.

                         Ä.
Ähleklinta i Ahlböke sochn, Föhrebo häradh,                           80.
Ääse i Kiöpinghz sochn, Släthebo häradh,                               102.

                         Ö.
Öster Hållingztorp i Kiälla sochn, Åkerbo häradh,                     39.
Öster Wäsby i Föhra sochn, Föhrbo häradh,                            61.
Öster Greedhe i dito sochn och häradh,                                    62.
Öij i Kiöpingh sochn, Slätbo häradh,                                       104.
Öfwer Sandby i Breedsätter sochn, Runsteens häradh,            148.
Öfwer Bägeby i Gerdzlösa sochn och dito häradh,                  157.


                                      Collat widh inventering den 4 aprill 1701.

_____________________
1Fel för Högzrums.
2Fel för Giärdzlösa.
3Fel för Lindheby?