G2:4b        Notarum explicatio.
                                                                                Åker     Engh
         Getterum.                                                     tunland.    lass.
    Beståår af 1 skattehemman och 6 cronehemman
A. Åkeren är aff  hwijt sandjordh, till           19 tunnland.
    Dhet öfrige är ödhe aff dito jordmån,       28 tunnland.
B. Engen är hårdwall, till                                                         20
    Dhet ofrige1 är ödhe och uthan gardzgårdh2,    till                40.
       som sees kan af signo.
C. Här till byn är temligit godt muhlbete, timmerskough,
    så och lijtet fijske i stoora siöön.
                                                                 ______________________
                                                          Summa.           47.        60.

                    Grannarna.
1.  Per Knutzsson, ödhe, crone, och skoughgångit.
2.  Gulof Persson, crone, ödhe och skoughgångit.
3.  Nihlz Persson, skatte.                                     19.  15.  NB. Åhrligit
4.  Oloff Jonsson, crone, ödhe och skoughgångit.               utsädhe 9 1/2
5.  Måns Persson, crone, ödhe och skougångit.                   tunnland.
6.  Måns Nihlsson, crone, ödhe och skoughgångit.
7.  Nihlz Ohlsson, crone, ödhe och skoughgångit.

NB. Såsom alla desse ödeåkrarna som innom gerdet liggia, nembligen
                                                           28 tunland, så wähl som dhe
många ödhe hårfwor hwilka på uthmarchen medh stoora och trånga
                                                                skogen öfwergångne äre
tillägnes ödhebolen, hwilka skola wara 6 stycken efter jordeboken,
                                                    tillkommer hwardera af dhet som
innom gambla gerdet belägit är, 4 tunland in alles, dhet är 2 tunland
                                                           åhrligit uthsädhe och aff ödhe-
engen dher den blifwer ansat och inhägnat finge hwardera 6 2/3 lass,
                                                            då dhe jemwäl effter handen
kunde beflijta sig, att uprijfwa dher och hwar på uthmarken hårfwor                                                                             i synnerheet på dhe platzer
som fordom dher till brukadhe warit, dher skogen icke är altför                                                                                  starkt öfwerwäxt, be-
komme hwardera uthi åhrligit uthsädhe,  4 tunland, och engh 13 lass.


_________________
1Fel för öfrige.
2Fel för gärdzgårdh.
NB. Nota bene.