G2:5b       Notarum explicatio.
                                                               Giärdhe  Horfwor  Summa  Engh.
        Siötorp                                            tunland.  tunland.  tunland.  lass.
    Siötorp beståår af cronehemman 7, croneuth-
                jordher 5.
A. Åkeren är ganska skarp och mager sandjordh,                     
                 till                                                                             19.
    Dhet öfrige innom giärdet är ödhe   
    af lijka, ia och sembre jordemon, till                                         9.
B. Engen är myckit skarp hardwall1, till                                              52.
C. Och är iembwäl till denne så wäl som
    de andre närliggande byar godt
    muhlbeete, timberskogh, så och nagot2
    fiske.                                                             ___________________
                                                                                                 28.  52.
              Grannarna.
1.  Nembdeman Anders Månsson, crone               10                  10.  14.
2.  Nihlz Persson, crone ödhe
                     och skougånget.
3.  Oloff Torsson, crone ödhe och skouggångit.
4.  Nihlz Nihlsson, crone ödhe.                                9.                    9.  12.
5.  Jon Ohlsson, crone ödhe och skouggångit.
6.  Per Simsson, crone ödhe och skouggångit.
7.  Daniel Nihlsson, crone.                                       9.                    9.  14.
               Uthiordhar.
    Anders Knusson i Grankulla,                                                             4.
    Per Månsson, ibidem,                                                                       4.
    Jon Ohlsson, ibidem,                                                                         2.
    Nihlz Persson, ödhe ibidem,                                                              1.
    Jon Persson, ödhe ibidem,                                                                 1.
                                                                          ____________________
                                                    Summa.             28.                 28    52.
NB.
Dher nu dhenne by skulle dehlas emillan dhesse
3 grannar tijllijka medh uthiordherna
som honom sidst åbodt hafwa, kommer det på
hwardera uthi åker 9 1/3 tunland eller 5 tunland
åhrligt uthsädhe, och engh 17 1/3 lass.

_______________
1Fel för hårdwall.
2Fel för något.
NB.  Nota bene.