G2:8b          Notarum explicatio.
                
                                                                  Horfwor  giärdhe  summa  höö
              Homderum                                   tunland  tunland  tunland  lass.
     beståår aff 2 cronehemman.
A.  Åkeren är aff hwijt sandjord, till                                            17
B.  Engen är dehls hårdhwall, dehls kiärwalz engh, till                            40
                                                             __________________________
                                                                                                  17      40
C.  Muhlbete, fiskestrandh, sampt nödtorftigh
     timberskough finnes till denne by.

             Grannarna.
1.  Östergårdhen Nihlz Ehrsson, crone                            9         9        24
2.  Wastergardhen1 Nihlz Swensson, crone                     8         8        16

    Uppå dheras uthmarch wedh siön är några
    horfwor som hafwa af Enerums boerne brukas
    såsom uthiordhar, nembligen.
    Nihlz Persson i Enerum,                                     1/2              1/2        2
    Jon Nihlsson ibidem, en engzhage om,                                              2

    Blifwer altså nu heela summan på Homderums
    eghor medh horfworna hogre2 än för__________________________
    in alles nembligen                                              1/2    17     17 1/2    44

Nota Bene.
Om desse 2 grannar warda lijka dehlte
bekommer hwardera till åker 8 1/2 tunland,
dhet är 4 1/4 tunland åhrligit uthsädhe, och
engh 22 lass medh horfworna widh
siöön.


________________
1Fel för wästergårdhen.
2Fel för högre?