G2:9b


      Notarum explicatio.

                      Fagerum                                åker  horfwor  summa  höö
    består aff cronehemman 3                    tunland  tunland  tunland  lass.
A.  Åkeren är aff sandmylla, till                                             9 1/2
B.  Dhet öfriga är bara hwijta flogsand, ödhelagd
    och medh småt buskasie igengrodt                                    9      
C.  Engen är hardhwall1, till                                                               24
D.  Her till byn är muhlbete, och uthmarch ifrån öster
    till wästerstranden, wed öster är een skwalt-
    qwarn ödhe, wed wäster sijdhan  är nu åhlfiske,
    timberskogh effter nödhtorfften, hafwer och
    fordom warit her till byn några horfwor
    på uthmarchen, hwilka medh trang2 och
    stoor skogh öfwerwuxne äre.

          Grannarna.
A.  1. Anders Nihlsson, crone brukar                        9          9 1/2     24
B.  2. Ödhe, Mattz Persson, skougångn     }             5     4    9
     3. Ödhe, Olof Biörsson, skougångn      }

    Nota Bene.
    Såsom dhet seijes, att desse hemman hafwa
    fordom delt sig emillan teg om teg, och så frampt
    de och nu skulle sammaledes delas lijka, kommer på
    hwardera åker 6 1/6 tunland eller 3 tunland åhrligt uthsädhe,
    engh 8 lass.


________________
1Fel för hårdhwall.
2Fel för trång?