G2:10c       Notarum explicatio:

           Nårreböda                        I ladh   i giärdhet   i horfwan  summa  engh
    bestå aff 5 crone hemman, alla ödhe.
            Kyrketorp
    ähre cronehemman 3 och Prästebohl 1,
    och liggia begge dhesse byar uthi een
    hägnadh och giärdhe.

A. Åkeren i gierdet är een deehl af sandmylla
    medh swartmylla iblandh, till                                                        6
    Dhet öfrige är ganska magert och skarp sand-
    iordh, till                                                                                    26.
B. I horfworna är floghsandh, till                                                    10.
C. Engen är träfeligh skarp, och lijtet bärande
    af skeenwall, till                                                                                 16
D. Skough och muhlbeete hafwa dhesse som dhe
     andre                                     _______________________________
                                                                               8                  42     16

         Grannarna i Norreböda.
1.  Oloff Andersson, ödhe                                        8     6     1     15     4
2.  Per Månsson, ödhe en deehl inlagt, och meste
           dehlen skouggångit,                                     
3.  Per Mattsson, ödhe dehlz inlagt och meste dehlen
            skouggongit,
4.  Knut Persson, ödhe lijka så,
5.  Måns Gulle, ödhe lijka så,
            Grannarna i Kyrketorp.
6.  Per Jonsson, ödhe dehlz inlagt, dehlz skouggongit, crono.
7.  Knut Andersson, ödhe                                                 6     3     9      4
8.  Per Andersson, crone                                                  6     3     9      4
9.  Prestebohlet,                                                               6     3     9      4
                                                                _________________________
                                                           Summa            8   24   10   42    16

    Nota Bene.
    När desse blifwa som dhe nu äre 3 hemman
    och deehlas lijka, bekommer hwardera 11
    tunland eller 5 1/2 tunland åhrligit uthsädhe,
    engh på hwar 4 lass. I skougen är
    och lägenheet att uprijfwa effter handen
    något till horfwar.