G2:13


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Bränsle i Bödhe sochn och Åkerbo häradh.


                   Descriptio.
                                                                 Giärdhe  horfwor  summa  engh
                                                                 tunlandtunland.  tunland.  lass.
     Bränsle beståår aff cronehemman 2ne.
A.  Åkeren är aff sandjordh, mycket mager, till                         8 1/4.
B.  Engen är och skarp, till                                                                    10.
C.  I dhet öfrige är här skogh och branne till nödhtorfften
     lijtet åhlfijske om hösten i sundhet, och elliest föga
     lägenheet.

                     Grannarna.
1.  Per Nihlsson, 1 crone                                   2 1/4.   2 1/2.   4 3/4.    5.
2.  Jon Gulofsson, 1 crone ödhe                         2 1/4.   1 1/4.   3 1/2.    5.
                                           ____________________________________
                                              Summa               4 1/2.   3 3/4.   8 1/4.   10.

     Nota Bene.
     När dhesse bekomma lijka i horfwor som i giärdhe
     löper dhet 4 1/8 tunland på hwar, dhet är 2 1/2 tunland
     åhrligit uthsädhe, och engh 5 lass.


(Karttext:)
Byerums eghor mötha.
Engh.
Engh.
Engh.
Engh.
Engh.
Stubb hagen.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.