G2:14c             Notarum explicatio.

          Båcketorp
     beståår aff cronehemman 4, uthiordhar 2.
A. Åkeren är aff sandjordh medh swartmylla
     ibland, i giärdhet till                                                                  23.
B. Uthsädet i horfworna aff sandmylla, till                                      10.
C. Engen är i åkergiärdet godh hårdwall, men i wäster
     ängen är skarp skeenwall, till                                                            30.
D. Fånghskogh till gerdzle och wedbrandh är till denne   
     by, men ingen synnerlig timberskough, nödh-
     torfftigt fijske i Öster siöön, muhlbete hafwer
     dhe icke uthan på Alfwaret.                            ____________________
                                                                                                  33.     30.
           Grannarna.
1.  Norrgårdhen, Oloff Knutsson, crone                   5 1/4.          5 1/4.  7 1/2.
2.  Tore Jonnsson, crone,                                        5 1/4.          5 1/4.  7 1/2.
3.  Per Nihlsson, crone,                                           5 1/4.   5.   10 1/4. 7 1/2.
4.  Per Jonsson, crone,                                            5 1/4.   5.   10 1/4. 7 1/2.
              Uthiordher.
     Nummero 3 i Döderwij, Hans Jacobsson, crone                    1 1/4.
     Nummero 5 ibidem, Tohre Simonsson, crone ödhe                   3/4.
                                             ___________________________________
                                                     Summa                21.    10.     33.     30.

     Nota Bene.
     När nu desse 4 hemmanen warda lijka i
     horfwor så wäl som gerdet, bekommer hwardera
     8 1/4 tunland, dhet är 4 tunland åhrligit uthsädhe
     effter denne jordmån, och engh på hwar 7 1/2 lass.

               Glabo obygdt.
E.  Hafwer åker aff sandmylla, till                               4.
     och engh, till                                                                                      3.
     Hwilket finnes på dhenne charta
     annoterat sub signo,    bådhe
     medh dhess åker som och engh.