G2:16c          Notarum explicatio.
                                                               gierdhe  horfwor  summa  engh      
                                                               tunland  tunland  tunland  lass.   
         Medelböda
     beståår aff 10 crone hemman.

           Strandtorp
     beståår aff 3 crone hemman,  Prestestom 1,
     och liggia dhesse begge byar uthi en hägnadh.
A.  Åkeren i giärdet är mästedelen sandmylla,
     något jordhblandat, till                                                        65.
B.  I horfworna är och sandmylla, till                                        23.
C.  Engen är hardwall1, sombligstädes myckit torfwigh, till                 162.
D.  Skogh, muhlbethe, strandfiske och strandgiödzel är
     till dhenne by.                                             _____________________
                                                                                               88.    162.

             Grannarna.
             I Medhelbödha.
1.  Pär Nihlsson, crone                                          5    3 1/4    8 1/4    12
2.  Nihlz Knusson, crone                                       5      1/4     5 1/4    12
3.  Knut Månsson, crono                                       5                 5       12
4.  Per Torstensson, crone                                     5     1 1/2   6 1/2    12
5.  Nihlz Simsson, crone                                        5     1 1/4   6 1/4    12
6.  Per Simonsson, crone                                       5        1/4   5 1/4    12
7.  Per Månsson, crone                                          5               5         12
8.  Lars Nihlsson, crone ödhe                                 5       1/2    5 1/2    12
9.  Knut Andersson, crone                                     5      1        6         12
10. Jons Knusson, crone                                        5     2 1/2   7 1/2    12

         Grannarna i Strandtorp.
11.  Grelz Nihlsson, crone                                      5     2        7          12
12.  Nihlz Jonsson, crone ödhe                               5    3 1/2    8 1/2     12
13.  Per Larsson, ödhe                                           5      1        6         12
14.  Prästestommen,                                                       6        6           6
                                                              __________________________
                                                          Summa        65    23      88       162

     Nota Bene.
     När desse grannar warda lijka deelte i gierdet
     och horfwor, bekommer hwardera 6 4/13 tunland,
     dhet är 4 1/2 tunland åhrligit uthsädhe, och engh 12 lass.

__________________
1Fel för hårdwall.