G2:18(Rubrik:)
Geometrisk charta af Binderbäck i Höghby sochn och Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
                    
Descriptio.                             Giärdhe  horfwor  summa  engh
                                                                      tunland  tunland  tunland  lass.
     Binderbäck beståår aff 3 crone hemma
     af hwilka 2 är ödhe.
A.  Åkeren i giärdhet sampt horfworna är mycket
     mager sandjordh och merendehles floghsandh, till
B.  Engen är öfwer mottan skarp och lijten, till
     Här till byn är nödhtorftigh skogh, lijtet åhlfiske på wästra
     siöstranden, och moste desse hafwa sin mästa födha af steen-
     brått, som när för dhem wedh handhen är.

         Grannarna.
1.  Erich Månsson, 1 crone ödhe                         2 1/6    1/2     2 2/3    3
2.  Måns Swensson, 1 crone                               2 1/6   2 1/2   4 2/3    3
3.  Oloff Helgesson, 1 crone ödhe                       2 1/6     2      4 1/6    3
                                                        ___________________________
                                                       Summa        6 1/2    5     11 1/2    9

     Nota Bene.
     Om desse warda lijka deelte bekommer hwardera 3 5/6 tunland.
     det är 1 3/4 tunland åhrligt uthsädhe, och engh 3 lass.


(Karttext:)
Bränssle eghor mötha.
Borgehagen.
Callmar sundh möther.
Wijborma eghor mötha.
Borga horfwor.
Wedby eghor mötha.
Nu ödhe.
Sandhorfwan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.