G2:20b(Beskrivning:)
                  Descriptio.
                                                                                       åker.  engh.   
                                                                                    tunland  lass.  
Flakeböle består aff cronehemman 2 } alla desse
Lindeberga är cronehemman          1 } 3 byar hafwa
Norre Munketorp, cronehemman   1 } eghor iblandh
                                                        }  hwar andra
                                                        }  och liggia såsom
                                                        }  i een hägnad.
A.  Åkeren är af sandjordh, något swartmylla iblandh, men
     doch ganska mycket wättufloden underkastat, som kommer
     ifrån stora träsket, och ståår höst och wår dher öfwer,
     och dåch sällan bär sadh1.                                          27 1/2.
B.  Engh är deels skeenwall, dels något bättre hårdwallz engh,
     in alle, till                                                                                 47.
     Befinnes till dhenne by godt muhlbeethe, något skogh,
     och fiske i stoora siöön.

           Grannarna i Flakeböhle.
1.  Östergårdhen, Nihlz Pärsson, crone                             6 3/4.    16.
2.  Wästergårdhen, Mattz Pärsson, ödhe crone                    6.       10.

           Lindeberga.
3.  Oloff Nihlsson, ödhe                                                       7.         6.

           Norre Muncketorp.
4.  Simon Persson, crone                                                      7.        15.

               Uthjordh.
     Joen Simsson, ödhe crone i Södher Muncketorp               3/4.
                                                                                ______________
                                                                           Summa   27 1/2.    47.
     Nota Bene.
     Såsom desse grannar hafwa hafft eghor ihop
     medh hwar andra, och liggia i en hägnadh, dåch icke
     medh nagon2 proportion och lijkheet dijkande,
     de wähl nu dela sigh emellan lijka, då hwardera
     bekommer åker 6 7/8 tunland, dhet är 3 1/2 tunland
     åhrligit uthsädhe, och engh 11 3/4 lass.

________________
1Fel för sädh?
2Fel för någon.