G2:21b(Beskrivning:)
              Descriptio.
                                                                                       åker.     engh.
                                                                                    tunland.    lass.
     Dödewijd är en by beståendhes aff 11 cronehemman
      och 3 uthjordher.
A.  Åkeren är sandmylla, till                              90 tunnland.
     een deel är något sijdländt och wattuflodhen
     mycket undherkastat, ligger nu igen, till           9 tunnland.
                                                                     ________ 99
B.  Engen en deehl godh gårdwallz engh, men helfften är
     något skarp hårdwall, till                                                            121.
     Till denne by är temmelig godht muhlbeete, skogh
     till nödhtorfften, sampt stoora siöön till fiskewatten.

              Grannarna.
1.  Ohl Persson, crone                                                    11.          11 1/2.
2.  Per Ehrssonz enckia, crone                                         7 1/4.       10.
3.  Hans Jacobsson, crone                                              10 4/5.      13.
4.  Simon Joenssons enckia, crone                                  11 1/4.      13.
5.  Tore Simsson, ödhe crone                                           4 1/4.      9 1/2.
6.  Nihlz Larsson, crone                                                   8 4/5.     13.
7.  Ohl Persson Werners, crone                                       9 2/5.     13.
8.  Jacob Hansson, ödhe crone                                      10 13/20.  13.
9.  Nihlz Simsson, crone                                                  14.         18.
10. Nihlz Persson, crone                                                 4 1/2.      3 1/2.
11. Nilz Månsson, crone                                                 4 ½.       3 ½.

         Uthjordhar.
     Nils Persson i Flakeböle, crone                                   1 3/4.
     Simon Persson i Norre Muncketorp, crone                    1/2.
     Jon Simsson i Söder Muncketorp, öde crone                 3/4.       
                                                                          ___________________
                                                                     Summa      99.       121.
     Nota Bene.
     Såsom de her till hafwa hafft så olijka delning
     i så monge serskilte gerden, ty warde de hereffter
     öfwer alt lijka medh hwar andra fördeelte, så att
     hwardera bekommer i åker 9 tunland, dhet är 4 1/2 tunland
     åhrligit uthsäde, och engh 11 lass.