G2:24c(Beskrivning:)
                    Descriptio.                    
                                                                  åker.  horfwor.  summa.   engh.
                                                              tunland.  tunland.  tunland.   lass.
     Wedby är cronhemman 8, uthjordhar 4.
A.  Åkeren beståår aff sandjordh, någt1
     swartmylla ibland, till                                8.
     Dhet öfrige är swagh sandjordh, till          20.
     Ödhe åker aff skarp sandh, till                 3 4/7.
B.  I horfworna är åker af dito jordmon, till               2 3/7.
                                                             _________________________
C.  Engh till byn in summa medh åkern,                                  34.      100.

     Och är till att merkia att deras åker dhen besta
     ligger narmest2 wedh stranden aff Hornsiön som
     aff chartan synnes och när wattnet kommer
     ifrån träsket och flijter i Hornsiön wardher
     dhet dämdt aff Hornes ladugårdh, för åhl-
     fisket skull, hwar aff wattnet blijr ståendes
     uppå dheras åker heela tijdhen, så att sädhen
     der igenom tager en märkelig skadha och undher
     stundom heelt fördärfwas, dher till medh
     så hafwa dhesse grannar intet fiske i Hornsion3,
     men elliest hafwa dhe godt muhlbeete, så och
     någon skough, men elliest inga andra
     lägenheeter.

           Grannarna.
1.  Anders Joensson, ödhe crone                   4 4/3517/35.  4 3/5.  12 1/4.
2.  Håkan Hansson, crone ödhe                    2 2/35.  1 1/7.  3 1/5.    6 1/2.
3.  Hans Knutzsson, crone                            4 1/5.              4 1/5.  12 1/4.
4.  Simon Böriesson, crone                           6 3/5.     2/5.     7.       20.
5.  Hindrich Simonsson, ödhe crone              2 4/5.              2 4/5.    8 4/7.
6.  Pär Ohlsson, ödhe crone                         4 2/35.   16/35.  4 4/5.   12.
7.  Trullz Jonsson, crone                               5 17/3511/35.  5 2/5.  17.
8.  Jon Wernersson, ödhe crone                   2 3/5.              2 3/5.    8 4/7.

            Uthjorder.
     Per Mattsson i Alfwesiöö, crone                                                 1 1/2.
     Mattz Andersson i Löttorp, crone               1/4.                 1/4.     1 1/2.
     Nihlz Jonsson, ibidem crone                                                          1/2.
     Erich Månsson i Gaxa, crone                      3/4.                 3/4.       3/20.
                                                          __________________________
                                                   Summa.    31 4/7.    2 3/7.    34.    100.
     Nota Bene.
     När nu desse 8 hemmans eghor slåås tillhopa medh uthiordharna,
     löper på hwardera i åker 4 1/2 tunland, dhet är effter denne jordhe-
     mon 2 1/2 tunland åhrligit uthsädhe, och engh 12 1/2 lass.


_________________
1Fel för något.
2Fel för närmast.
3Fel för Hornsiön.