G2:25c(Beskrivning:)       
                         Descriptio.
                                                                 giärdhe.  hårfwor  summa.  engh.
                                                                tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Höghby by och Skrijketorp.
     Dhesse begge äre i en hegnadt och rächnas
     för alt en by, oansedt , dhet dhe äre bygdhe
     något sährskiltz, och dherföre uthi fördhe
     booken dhe 2ne gårdharna bekommit ett
     annat nampn.

     Höghby beståår aff crone-
     hemman 3, Prestebohl 1.

         Skrijketorp beståår aff
     cronehemman 2, croneuthiordhar 3,
     skatteuthiordh 1, twistigh uthiordh 1.
A.  Åkeren i södregierdett, örjordh medh
     swartmylla iblandh, till                                                         19.
B.  I norregiärdhet är myckit swagh sandjordh,                         10.
C.  I Ticks horfwan,                                                                 7.
D.  Dhe andre horfworna af dito jordmon,                                24 1/2.
E.  I Höghby, trädhe                                                                  4.
F.  Engen är een dehl godh hårdhwal, men störste
     dehlen skarp och odugligh, till                                                        72.
                                                         ___________________________
                                                                                               64.     72.
     Skarpt muhlbete, godt fijskewatten, sampt
     skogh till nödhtorfften.

                Grannarna i Höghby.
3.  Swen Ohlsson Rättare, crone                         4.        2.      6.        7.
4.  Pär Måhnsson, ödhe                                      3 3/7.  4 1/2.  7.        6.
5.  Lars Ohlsson, crone                                       4.          1.    5.       7.
6.  Prästegårdhen,                                             11 1/7.  12.  23 1/7.  19 1/2.

               Skrijketorp.
1.  Tohre Ohlsson, crone ödhe                           3 3/7.    1.     4 3/7.     6.
2.  Jon Pärsson, crone ödhe                               3 3/7.    4.     7 3/7.     6.

              Uthjordher.
     Lars Oloffsson i Höghby, twistigh jordh         2 2/7.           2 2/7.      4.
     Simon Pärsson i Gaxa, crone                         1 5/7.          1 5/7.       3.
     Herr Peer Pontelius, skatte                            4.                 4.         7.
     Per Joensson i Gaxa, crone                           2 4/7.          2 4/7.    4 1/2.
     Nihlz Erichsson i Allfwesiöö,                                                           2.
                                                             _________________________
                                                      Summa       40.     24.    64 1/2.    72.


(Höger om ramen:)
Nota Bene.
När desse 5 cronehemman få
uthjordarna, belöper på hwar
6 1/2 tunland åker, men emedhan
norr giärdhet är så mycket
skarpt och magert, kan intet
rächnas öfwer 3 tunland åhrligit
uthsädhe. Om dhesse få nu hwar-
dehra 5 tunland till i Gaxa trädhe,
är dhet in alles 11 1/6 tunland, giör dhet
5 1/2 tunland åhrligt, och höö 7 lass.