G2:26c(Beskrivning:)
                Descriptio.
                                                            giärdhe.  horfwor.  summa.   engh.
                                                            tunland.  tunland.  tunland.   lass.
     Sandby beståår aff 11 1/2 cronehemman
     och 1 obygdt.
A.  Hafwer åker i giardhe1 aff sandhmylla jordh-
     blandat, till                                                                        50.
     Dhet öfrige hwijt sandhiordh, mycket
     magher,                                                                            45 3/4.
B.  I horfworna dito jordhemon, till                                         14 1/2.
C.  Engen är en deehl godh hårdwall, till                                              40.
     Dhet öfrige mycket skarp och mager
     skenwall, till                                                                                   30.
     Elliest är her till lijtet muhlbethe, skogh
     till nödhtorfften, sampt fiskewatten i
     Östersiön.                                           _________________________
                                                                                               110.    70.
                     Grannarna.
1.  Torsten Simonsson, crone 1/2,                     6 7/12.   2.      8 7/12.    5.
2.  Anders Månsson, 1 crone                           9 1/8.    3.      12 1/8.   7 1/2.
3.  Simon Ohlsson, 1 crone                              6.         1.        7.         5.
4.  Nåch Simon Ohlsson, 1 crone                     6.           1/2.   6 1/2.    5.
5.  Erich Mathsson, 1 crone                             8 7/12.     1/2.   9 1/12.   5.
6.  Johan Hindrichsson, 1 crone                       10.       1 1/4.  11 1/4.   7 1/2.
7.  Nihlz Jacobsson medh sine 6 ahlnar crone uthiordh,
                                                                       11 8/9.    1/2.   12 3/8.   8.
8.  Per Simsson, 1 crone                                   6.          3/4.    6 3/4.    5.
9.  Obygt och inlagdt,
10. Per Larsson, 1 crone                                  8 7/12.             8 7/12.  5 1/2.
11.  Jon Simsson, 1 crone ödhe                        6.          2.        8.        5.
12.  Per Jonsson, 1 crone                                 8 7/12.      1/2.  9 1/12.  5 1/2.
13.  Per Jacobsson, 1 crone                             8 7/12.   2 1/4.  10 5/6.  5 1/2.
                                                              _________________________
                                                          Summa  95 3/4.  14 1/2.  110.    70.

     Nota Bene.
     När dhesse grannar warde lijka dehlte till 12 hemman bekommer
     hwardera åker 9 1/6 tunland, dhet är 5 1/2 tunland åhrligit uthsädhe,
     och engh 6 lass. Om nu desse grannar för sine swaga höö äghor
     skull finge dela sigh emillan engz uthiordarna i Wedborma,
     tillkomme hwardera engh dher uthi till 2 lass, som giör in alles
     8 lass på hwart hemman.

___________________
1Fel för gärdhe.