G2:29b(Beskrivning:)
                     Notarum explicatio.                                      åker    engh.
                                                                                       tunland.   lass.
               Ranestadh
     beståår aff 5 cronehemman, alla ödhe.
A.  Åkeren är aff sandmylla och örjordh, till                          22.
B.  Engen är godh hårdwall, till                                                           40.
     Denne by hafwer ingen uthmarck hwarcken på wäster,
     södhra eller östra sijdhan, uthan alt omkringh om-
     stängdh, allenast på norre sijdhan, lijtet skarpt muhl-
     bethe, hafwer hwarcken skogh eller fijske uthan andras
     låf och minne.

                 Grannarna
        som dhenne by sidst besutit är
               fölliandhe.
1.  Joen Pärsson, crone ödhe                                      4 2/5.            8.
2.  Erich Ohlsson, crone ödhe                                     4 2/5.            8.
3.  Pähr Persson, crone ödhe                                      4 2/5.            8.
4.  Måns Ohlsson, crone ödhe                                    4 2/5.            8.
5.  Oloff Tohresson, crone ödhe                                 4 2/5.            8.
                                                                               _________________
                                                           Summa            22.             40.
     Nota Bene.
     I åhrligit uthsädhe för hwardera kan rächnas
     2 1/2 tunland, om desse få 5 tunlandh i Gaxaträdhe, så är
     dhet 9 2/5 tunland, dhet är 5 tunland åhrligt