G2:31b(Beskrivning:)
                    Notarum explicatio.
                                                                    giärdhe. horfwor. summa. engh.
            Blåsinge1                                          tunland. tunland. tunland.  lass.
     beståår aff 6 cronehemman af hwilka 1 ödhe.
A.  Åkeren i gierdhet är aff sandmylla, een deehl magher
     och skarp, till                                                                       30.
B.  Horfworna af dito jordmon, till                                            20 3/4.
C.  Engen är aff hårdwall, till                                                                  42.

     Inghen skogh eller muhlbete, eller några uthegor, ty dhe
     äre stängde aff byarna rundt omkring, allenast
     wedh stranden lijtet bete, samt fiske i stoora siöön.
                                                                      ______________________
                                                                                              50 3/4.   42.
               Grannarna.
1.  Erich Pärsson, ödhe crone                                5.    1 5/8.    6 5/8.    7.
2.  Lars Swensson, crone                                      5.    4 3/8.    9 3/8.    7.
3.  Nihlz Månsson, crone                                       5.    3 3/4.    8 3/4.    7.
4.  Per Swensson, crone                                        5.    4 1/4.    9 1/4.    7.
5.  Anders Christiernsson, crone                            5.    2 3/4.    7 3/4.    7.
6.  Nihlz Mårthenss, crone                                     5.     4.          9.       7.
                                                                   _______________________
                                                            Summa.   30.   20 3/4.  50 3/4.  42.

     Nota Bene.
     Desse lijka giordhe i horfwor som i gierdet,  bekom-
     mer hwardera 8 1/2 tunland eller 4 1/4 tunland åhrligt
     uthsädhe, engh 7 lass.


__________________
1Fel för Bläsinge.