G2:33b(Beskrivning:)
            Descriptio.                                                         åker.  engh.
                                                                                   tunland.  lass.
     Löttorp beståår aff crone hemman 4, uthjorder 5 af hwilka
             1 1/2 äre ödhe.
A.  Åkeren är aff ör och hwijt sandjord, till                     23 1/2.
     { Sandjord som nu ligger ödhe för den myckna wattuflodhen
NB{ skull som förordsakas aff Horens åhlfijske                5.
     { Swart sandmylla,                                                      5 1/2.
B.  Engh till byn, hårdwall till                                                        67.
                                                                          ___________________
                                                                                       34.       67.
     Till dhenne by fins skarpt muhlbeete, skogh
     till nödtorfften, och ehuruwähl de gräntza intill Horn
     siön, hafwa de ändå intet fijske dher uthi, lijka såsom
     dhe i Wedby.

                 Grannarna.
1.  Mattz Andersson, crone                                            6 7/12.    13.
2.  Oloff Skräddare, ödhe crone                                     4 1/3.       9.
3.  Nihlz Jonsson, crone                                                 5 3/4.      11.
4.  Måns Simsson, crone                                                6 7/12.    13.

                 Uthjordher.
     Måns Simsson här i byn,                                             1 3/7.      3.
     Nåch Måns Simsson och Swen Nihlsson i Alfwesiöö,
     en uthiordh tillhopa, dhen ena 1/3, dhen andra 2/3 dehlar
     som giör heela                                                            1 3/7.      3.
     Håkan Hansson i Wedby,                                           2 5/6.     5.
     Erich Månsson i Gaxa,                                                3 7/121.  7.
     Mattz Andersson i Löttorp,            1/3 }
     Måns Simsson, ibidem,                  1/3 }                      1 3/7.     3.
     Anders Malechiesson i Alfwesiöö,  1/3 }
          är ödhe.                                                       ________________
                                                                  Summa          34.       67.
     Nota Bene.
     När alla desse uthjorder falla till byn och dhesse 4 hemman
     dehles lijka, bekomer hwardera till åker  8 1/2 tunland, det är
     åhrligit uthsädhe 5 tunland, och engh 16 3/4 lass.